about us

Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност се отнася до личните данни, които Ел Медиа ЕООД (наричано по-долу Издателство или Администратор) събира и обработва от посетителите на сайтовете, управлявани от дружеството, абонатите на издаваните от него електронни и печатни издания, клиенти, доставчици и партньори на издателството (наричани по-долу Контрагенти), с цел осъществяване на извършваната от него дейност.

Право и задължение на Контрагентите е да се запознаят подробно с този документ и при несъгласие и несигурност в смисъла на информация да не предоставят своите данни на Издателството. С попълването и изпращането на формуляри с данни Издателството счита, че Контрагентите са се запознали с неговата политика за поверителност и му дават съгласие за администриране на техните данни. Ел Медиа ЕООД, като администратор на лични данни, има ЕИК 121845646, седалище и адрес на управление: София, ул. Капитан Андреев 25, тел. 02/4622000, е-мейл: [email protected] и лице за контакт Любомира Манчева.

Съдържание:

 • Основни положения
 • Събирана информация
 • Използване на личните данни
 • Политика за бисквитките
 • Преносимост и разкриване пред трети страни
 • Период на съхранение
 • Права
 • Сигурност и защита

Основни положения

Издателството събира и администрира лични данни във връзка с издаваните от него печатни списания и интернет сайтове.

Под лични данни, събирани от Издателството следва да се разбира информация, свързана с пряката или непряка идентификация на физически лица, а именно имена, идентификационен номер (ЕГН), данни от лична карта или паспорт, адресна информация, признаци свързани с професионална ангажираност и интереси.

Издателството не събира лични данни, които не са свързани с извършваната от него дейност, такива като възрастови и физически параметри, признаци свързани с расовата, икономическата, културната, здравната и други идентичност на Контрагентите. Издателството не събира също информация за местонахождението, IP-адресите и предпочитанията на посетителите на своите интернет сайтове.

При обработването на лични данни Издателството спазва законовата и нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679. Издателството не обработва лични данни на непълнолетни лица, ненавършили 18 годишна възраст.

Събирана информация

Издателството събира лични данни за да извършване на неговата дейност, за следните групи случаи:

 • разпространение на информация чрез е-мейли до абонатите си;
 • разпространение на печатни издания до абонатите си;
 • сключване на договори със своите Контрагенти.

За разпространение на информация по е-мейл, Издателството събира не повече от следната лична информация: имена, пол, месторабота, длъжност, професионални интереси, е-мейл и телефон за връзка.

За разпространение на печатни издания, Издателството събира не повече от следната лична информация: имена, пол, пощенски адрес, месторабота, длъжност, професионални интереси, е-мейл и телефон за връзка.

За сключване на договори със своите Контрагенти, Издателството събира лична информация, идентифицираща лицата, сключващи договора, както и друга лична информация, пряко свързана с изпълнението на договора.

Издателството винаги събира личните данни директно от Контрагентите, като при всеки конкретен случай им предоставя информация за конкретната цел, с която те ще бъдат използвани.

Използване на личните данни

Издателството използва личните данни в процеса на:

 • офериране, сключване и изпълнение на търговски сделки;
 • разпространение на информация по е-мейл;
 • разпространение по пощата на печатни материали;
 • комуникация във връзка с управлението на абонамента;
 • отправяне на покани за участие в инициативи;
 • поддържане и актуализиране на вътрешния архив;
 • анализи, с цел подобряване дейността на издателството.

Политика за бисквитките

Интернет сайтовете на Издателството не използват бисквитки (сookies) за локално съхраняване на информация в браузера на Контрагентите, както и на всички други посетители на сайтовете.

В страници от интернет сайтовете на Издателството е възможно да има вградено съдържание от сайтове, като google.com, youtube.com, facebook.com и др., които да съхраняват бисквитки в браузера на посетителя, както и рекламни банери на клиенти и партньори, свързани със сайтове, съхраняващи бисквитки. Тези бисквитки са извън контрола на Издателството и то препоръчва на посетителите да се запознаят с политиката за поверителност на съответната друга страна.

Преносимост и разкриване пред трети страни

Издателството не продава и не обменя събираните от него лични данни с търговска цел.

В хода на дейността си Издателството може да сподели лична информация с трети страни в следните случаи:

 • органи на местната и държавната власт, на които Издателството е длъжно да предоставя лични данни по силата на закон или нормативни актове;
 • с бизнес партньори, като печатници, счетоводство, ИТ поддръжка, адвокати и други, които следват собствена политика за запазване на конфиденциалността личните данни;
 • с доставчици на пощенски и куриерски услуги за изпращане на печатна информация;

Издателството винаги споделя с трети страни само тази част от събраната от него лична информация, която е необходима за извършване съответната дейност.

Период на съхранение

Личните данни, събирани от Издателството в резултат на нормативни изисквания или закони, се съхраняват за указания в тях съответен срок;

Личните данни, за които не е регламентиран срок, се съхраняват от Издателството през целия период на съществуване на дейността или услугата, с която те са свързани.

Данните за абонамент се съхраняват от Издателството до момента, в който абонатът заяви желанието си изцяло да спре да получава информация от Издателството.

Права

Всички Контрагенти имат следните права по отношение личните данни, съхранявани от Издателството:

 • да имат достъп и да получат информация за съхраняваните техни лични данни;
 • да правят промени и корекции на техните лични данни;
 • да бъде "забравени", като техните лични данни бъдат изтрити;
 • да поискат ограничаване на обработването на техните лични данни за определено време;
 • да възразяват срещу преносимостта на личните им данни;
 • да възразяват срещу обработването на своите лични данни;

Сигурност и защита

Издателството събира, обработва и съхранява лични данни при спазването на всички законови изисквания и норми;

Издателството е създало организация и необходимата техническа инфраструктура за защита на събираните от него лични данни от недобросъвестен и неоторизиран достъп;

Издателството изисква партньорите, с които извършва преносимост на лични данни да имат собствена политика по защита на личните данни.