fluid image
ЕНЕРГЕТИКА

Списание Енергия

Професионално периодично издание, посветено на българската енергетика. В него се публикуват технически новости и информация за енергопроизводството, преносът и разпределението, газификацията, енергийната ефективност, инженеринговите проекти, както и за всички възобновяеми енергийни източници – вятър, слънце, хидро, био и геотермална енергия и други.

ИНДУСТРИЯ

Индустриални Продукти и Приложения

Професионално периодично издание, посветено на българската индустрия. В него се публикуват технически новости и информация в областта на автоматизация, електроапаратурата, инсталациите, технологичното оборудване, машиностроенето, инструментите, материалите и консумативите. Основни теми в него са роботиката, дигитализацията и индустрия 4.0.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Списание АгроБио Техника

Професионално периодично издание, посветено на българското селско стопанство. В него се публикуват новости и информация за селскостопански машини, технологии, оборудване, инсталации и системи, намиращи приложение в земеделието, животновъдството, складирането и транспорта, както и за производството и използването на биомаса, биогаз и биогорива.

СТРОИТЕЛСТВО

Списание Строители

Професионално периодично издание за строителството в България. В него се публикува информация за продукти, технологии и машини, отнасящи се до фундамента и конструкциите, фасадите, покривите, строителните изолации, довършителните работи, интериора, сградните инсталации и енергийната ефективност. Изданието представя всички аспекти на съвременното строителство.

ИНФРАСТРУКТУРА

Списание Инфрабилд

Професионално периодично издание за инфраструктурния сектор в България. В него се публикуват новости за технологии, машини, оборудване, материали, системи за управление, транспорт, възможности за енергийна ефективност, рециклиране и екологични решения. Изданието представя и различни инженерингови проекти, реализации и добри практики.

ГОДИШНИ ИЗДАНИЯ

Енергийна Ефективност

Акцентът в годишното специализирано списания е върху Eнергийно Ефективни решения при строителство на жилищни, обществени и индустриални сгради, както и обновяването на съществуващ сграден фонд. Представлява интерес за специалисти, занимаващи се професионално със строителство, инвеститори на строителни и индустриални обекти, архитекти, проектанти, консултанти на проекти за ЕЕ, държавни и общински структури.

ГОДИШНИ ИЗДАНИЯ

SMART Buildings and Home Magazine

Tематично издание събира на едно място водещи световни и български компании, които ще демонстрират своите актуални SMART решения за сгради и домове. Списанието в печатен и дигитален вариант ще достигне до широка аудитория от заинтересовани професионалисти и потенциални клиенти.

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Електроника, Автоматика, Електроапаратура

Каталогът съдържа справочна информация за фирмите, работещи в сферата на електрониката, електрообзавеждането, автоматизацията, дигитализацията, топлотехниката, системите за сигурност, осветителната техника, компютърните технологии и комуникациите. То представя основните фирми в бранша с тяхната дейност, информация за контакт и подробен тематичен указател.

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Оборудване, Машини, Инструменти

Каталогът съдържа справочна информация за фирмите, произвеждащи, доставящи, инсталиращи и поддържащи технологично оборудване, машини, инструменти, както и свързаните с тях механични елементи, електрооборудване, управления и консумативи. То представя основните фирми в бранша с тяхната дейност, информация за контакт и подробен тематичен указател.