fluid image
ЕНЕРГЕТИКА

Списание Енергия

Професионално периодично издание, посветено на българската енергетика. В него се публикуват технически новости и информация за енергопроизводството, преносът и разпределението, газификацията, енергийната ефективност, инженеринговите проекти, както и за всички възобновяеми енергийни източници – вятър, слънце, хидро, био и геотермална енергия и други.

ИНДУСТРИЯ

Индустриални Продукти и Приложения

Професионално периодично издание, посветено на българската индустрия. В него се публикуват технически новости и информация в областта на автоматизация, електроапаратурата, инсталациите, технологичното оборудване, машиностроенето, инструментите, материалите и консумативите. Основни теми в него са роботиката, дигитализацията и индустрия 4.0.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Списание АгроБио Техника

Професионално периодично издание, посветено на българското селско стопанство. В него се публикуват новости и информация за селскостопански машини, технологии, оборудване, инсталации и системи, намиращи приложение в земеделието, животновъдството, складирането и транспорта, както и за производството и използването на биомаса, биогаз и биогорива.

СТРОИТЕЛСТВО

Списание Строители

Професионално периодично издание за строителството в България. В него се публикува информация за продукти, технологии и машини, отнасящи се до фундамента и конструкциите, фасадите, покривите, строителните изолации, довършителните работи, интериора, сградните инсталации и енергийната ефективност. Изданието представя всички аспекти на съвременното строителство.

ИНФРАСТРУКТУРА

Списание Инфрабилд

Професионално периодично издание за инфраструктурния сектор в България. В него се публикуват новости за технологии, машини, оборудване, материали, системи за управление, транспорт, възможности за енергийна ефективност, рециклиране и екологични решения. Изданието представя и различни инженерингови проекти, реализации и добри практики.

ГОДИШНИ ИЗДАНИЯ

Специализирани Списания

Годишните специализирани списания са фокусирани върху актуалните на деня теми, като например решения за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергиен мениджмънт, интелигентни фабрики, дигитализация, пътна и транспортна модернизация, и други. Изданията представят мнения на водещи професионалисти експерти в секторите.

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Електроника, Автоматика, Електроапаратура

Каталогът съдържа справочна информация за фирмите, работещи в сферата на електрониката, електрообзавеждането, автоматизацията, дигитализацията, топлотехниката, системите за сигурност, осветителната техника, компютърните технологии и комуникациите. То представя основните фирми в бранша с тяхната дейност, информация за контакт и подробен тематичен указател.

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

АгроБио Техника

Каталогът съдържа справочна информация за фирмите работещи в агросектора, произвеждащи, предлагащи, изграждащи или обслужващи селскостопански машини, технологии, инсталации, конструкции, съоръжения и други. Той обхваща секторите на зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, овощарството, животновъдството, птицевъдството и други.

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Оборудване, Машини, Инструменти

Каталогът съдържа справочна информация за фирмите, произвеждащи, доставящи, инсталиращи и поддържащи технологично оборудване, машини, инструменти, както и свързаните с тях механични елементи, електрооборудване, управления и консумативи. То представя основните фирми в бранша с тяхната дейност, информация за контакт и подробен тематичен указател.