Зеленият водород ще играе ключова роля в прехода към устойчива енергетика

Бекир Бекиров мениджър направление "Електрозадвижване" в АББ България

Бекир Бекиров мениджър направление "Електрозадвижване" в АББ България

Уважаеми г-н Бекиров, в началото на нашия разговор, бихте ли разказали на читателите на списание Енергия за последните новости, свързани с Бизнес Направление „Задвижване“ на ABB?

Бизнес Направление „Задвижване“ на АBB може да се похвали едновременно с традиции и иновации, като основен бизнес с богата история, но и движеща сила за нововъведения като технологичен лидер повече от 100 години. Задаваме стандартите, като стимулираме продукти, услуги и дигитални иновации. Ние разпознаваме като наша мисия да осигурим движеща сила за света, като пестим енергия всеки ден. В световен мащаб 1/3 от електроенергията се преобразува в движеща сила от електродвигатели, като техният брой се очаква да се удвои до 2040 г. В дигиталната ера, в която живеем, фокусирана върху ефективността, събирането на информация, планирането и адекватните действия са задължителен елемент за всеки успешен бизнес.

Разбирайки нуждите на своите клиенти и партньори АBB анонсира серия продукти и услуги именно в тази насока, разработвайки платформата ABB Ability™, която комбинира дигитални сензори за събиране на информация, продукти от ново поколение с най-висока ефективност и използване на възможностите на изкуствен интелект за анализ на данни. Специално внимание заслужават Smart Sensor™, а за дигитализация на информация за състоянието на електродвигателите, високоефективните електродвигатели с клас на енергийна ефективност IE5, съгласно актуалните европейски директиви, последно поколение честотни регулатори от серията ACS880 и конвертори от серията DCS880, които съчетават безкомпромисно качество, с ненадминати технически възможности, базирани на патентовано ноу-хау и десетилетия на успешно развитие.

Зеленият водород бързо набира популярност. В тази връзка, какво оборудване и технологии предлага компанията в помощ на съвременната енергийна трансформация?

Гладът за енергия, който нараства лавинообразно не е тайна за никого. Алтернативи на ползваните досега масово и сравнително достъпни фосилни енергоносители се търсят вече от доста време. Ние сме на прага на ерата на водорода. Произведен с помощта на възобновяеми източници, този универсален елемент може да се окаже ключов за посрещането на едно от най-важните предизвикателство на нашето време - декарбонизацията на икономика. Водородът е идеалният енергиен носител за декарбонизирания свят, тъй като в процеса на изгарянето му не се отделя CO2. Водородът като алтернатива е добре познат, както и технологията за получаването му. До момента предизвикателството е свързано най-вече с това, че процесът на получаване на водород от вода е доста енергоемък.

Най-общо казано, може да се приеме, че за 1 кг водород е необходимо да бъде изразходване 55kWh енергия, което от своя страна предполага да бъде развита много ясна идея каква енергия ще се ползва - от какъв източник и по кое време, тъй като цената на електроенергията е променлива величина. В момента, интересът към „зеления“ водород се усилва, именно заради наблюдавания възход в изграждане на мощности, използващи възобновяема енергийни източници. Енергията, произведена по този начин, често може да се окаже, че в момента на добиването є, не е финансово целесъобразно, а понякога дори да е нежелано и е ограничено подаването й към електропреносната мрежа. В този случай е уместно да се разгледат варианти за използването на тази енергия за производство на зелен водород.

Предимството на ABB е, че традиционно компанията е ориентирана към иновации и инвестира в програми за развитие на съществуващи технологии или създаване на нови такива, като решение на поставен инженерен казус. Широкото портфолио на продуктите на ABB позволява да бъдат предложени решения с апаратура за комутация на постоянен (DC) и променлив (АС) ток, защита, контрол и управление, измервателни прибори, енергиен мениджмънт на системата и др. за създаване на устойчива екосистема. В основата на процеса обаче е електролизерът и неговото захранване, което е от изключителна важност. И точно тук е мястото на Направление Електрозадвижване, което осигурява разнородни и съобразени с изискванията и спецификите на конкретния проект конвертори. Изборът и качеството на конвертора са от критично значение за ефективната и безпроблемна работа на електролизера, който формира основната част от такава инвестиция и често изисква напрежение от порядъка на 300V и значителни стойности на тока.

Бихте ли посочили и конкретни проекти на ABB в областта на генерирането, съхранението и използването на зелен водород?

Проектирането, финансирането и изпълнението на цялостен проект за зелен водород е изключително предизвикателство поради нуждата от колаборация между проектанти, инженери, инсталатори и стриктен финансов мениджмънт. Към момента АBB работи съвместно със заинтересовани компании и профилирани специалисти по създаване на работен проект с модулна структура, с типова мощност от 1 MW. Идеята е, имайки такъв типов образец, той да може да се мултиплицира, в зависимост от реалната мощност зелена енергия, която да бъде използвана за производство на водород. В момента се подготвят редица предварителни идейни проекти свързани с програмата за възстановяване, което прави работата в тази насока наложителна.

Ние сме готови да дискутираме и да предложим няколко варианта на техническо решение на захранването на електролизера, ползвайки подкрепата на специално създаден за целта централизиран екип от специалисти фокусирани върху тази задача. Разбира се, създаването на функционираща инсталация е свързано със задължителната подготовка и аргументация на работещ бизнес модел, тъй като производството на зелен водород няма как да е самоцел, а трябва да има ясна идея как, къде и по какъв начин ще се използва този водород, което изисква цялостна политика в нужната посока. Важността на управлението на водордните активи е ключов елемент. През месец Февруари тази година беше подписан меморандум за сътрудничесво между компаниите АBB, IBM и Worley. Планираното тристранно сътрудничество има за цел да разработи интегрирано, дигитално решение “Green Hydrogen in a Box” за по-бързо, икономично и безопасно генериране на зелен водород, за да могат собствениците на съоръжения да ги управляват по-ефективно.

Какво се очаква да бъде въздействието на планираните инвестициите в зелен водород върху поставените цели за въглеродна неутралност?

Волята за декарбонизация е инициатива в световен мащаб. Европейският съюз и България имат разписани цели и е ясно, че ще вървим уверено в тази посока. Нелогично би било, обаче, да очакваме, че зеленият водород е панацея и с нея се изчерпват всички възможности. Напротив – това е една алтернатива за балансирано използване на енергията от ВИ. Тук е точно мястото да акцентираме и върху ефективното използване на енергията. За да вървим в крак с изискванията и поставените абцициоани срокове за декарбонизация са необходими инвестиции в нови „зелени“ инсталации, но не по-малко важно е да се обърне внимание на вече инсталираните мощности и действията, които трябва да бъдат предприети за оценка на тяхното състояние и ефективност. Потенциалът за намаляване на въглеродният отпечатък чрез използване на продукти с по-добра енергийна ефективност или за подобрено управление на енергоемки процеси е огромен и не бива да бъде пренебрегван.

При замяна на продукт с такъв с по-висок клас на енергийна ефективност може да бъде постигната икономия в рамките на няколко процента, но при оценка и оптимизация на упралвението на процеси е възможна оптимизация до 30-40%. Политиката на ЕС за устойчиви продукти, законодателството за екодизайн, регулациите за „етикетиране“ са ефективни инструменти за подобряване на енергийната ефективност. От друга страна, натискът от пазара е индикация за стабилен тренд на повишаване на цените на електроенергията. Това е още една причина за диверсификация на усилията и инвестициите в няколко посоки, за по-бързо и по устойчиво постигане на заветната цел – въглеродна неутралност. Да се намери правилният баланс между изграждане или увеличение на мощностите за зелена енергия и съществено оптимизация и намаляване на потреблението на енергията е задача с много променливи. Ние в ABB вярваме, че разполагаме с необходимия опит и ресурс да помогнем с подходящи решения и за двете страни на уравнението.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на пазара на алтернативни енергийни технологии в България?

Налице е нарастващ консенсус, че чистият (зелен) водород ще играе ключова роля в прехода на света към устойчиво енергийно бъдеще. Към настоящият момент по-голямата част от световното производство на водород се използва само в 3 приложения (рафиниране на нефт, метанол, амоняк). Технологията, необходима за производството му във всичките му „цветови“ разновидности, вече е налице - както и специалните тръбопроводи. Потенциалът на зеления водород е голям, поради инвестициите във възобновяеми източници, специфичните пикове в производството на електроенергията и нуждата от създаване на балансиращи пиковете инструменти. От друга страна набират скорост проекти за по-масово използване на водород и горивни клетки за транспортни средства, което допълнително ще усили натиска в тази посока.

Разбира се необходима е много предварителна работа за подготовка и формиране на необходимата нормативна база свързана с подобен род съоръжения и приложения и свързаната инфраструктура, но предварителните изчисления показват, че се очаква световната водородна икономика да струва 2,5 трилиона долара и да създаде 30 милиона работни места до 2050 година. Не на последно място, България е доказала, че има своята история в световен мащаб като генератор на нови идеи и технологии, така че колаборацията с екипи и специалисти от научните и образователни институции, които активно работят по съпътстващи решения и технологии може да бъде изключително полезна, за да бъдем една от водещите страни на балканите в сферата на алтернативните енергийни технологии.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти