Всяка година на АГРА се представят последните технологични иновации в селското стопанство

доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

доц. д-р Иван Соколов е главен директор на Международен панаир Пловдив и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор е на научни статии и публикации, посветени на управление на инвестициите, публични и корпоративни финанси, икономическа дипломация и др. Почетен консул на Чешката република в Пловдив.

В началото на нашия разговор бихте ли представили накратко историята на международното изложение за земеделие в Пловдив?

Тази година организираме 31-вото издание на Международното изложение за агробизнес. Това е най-големият икономически форум в сектор земеделие за Югоизточна Европа. Изложбата представя световните тенденциите и новости, очертава бъдещето развитие на аграрния бранш. Тя е призната за международна от Международната асоциация на изложбената индустрия - UFI, което ще рече, че отговаря на най-високите световни стандарти за този тип форуми. Международен панаир Пловдив е член на UFI и това е наше предимство, но и огромна отговорност да бъдем сред лидерите в панаирната индустрия. АГРА се утвърди в изложбения календар като едно от най-успешните тематични изложения. Трябва да отбележим все пак, че Пловдивският панаир е продължител на Първото българско земеделско-промишлено изложение. В този смисъл съхранява традицията от 1892 г. и я развива активно и в синхрон със световните иновации.

В продължение на това, какъв е днешният облик на изло жението АГРА и какво могат да очакват изложителите на тазгодишното му издание?

АГРА представа състоянието и активността на аграрния бизнес. АГРА е своеобразна панорама, която отра зява темповете на развитие във всички браншове на земеделието. АГРА е платформата, на която оперират стопанските субекти в търсенето на директни парт ньорства и клиенти. Ролята на Международен панаир Пловдив е да създаде условия за сключването на сделки. На изложението ще бъдат показани последните новости в науката, практиката, техниката, технологиите, про дукти и услуги.

Над 600 компании от 25 държави ще се представят от 21 до 25 февруари в престижния мегафорум за земеделие, храни и напитки. Тази година има засилен интерес от Германия, Франция, Гърция, Турция, Полша, САЩ. Традиционно Италия подготвя мащабни щандове, с които акцентира върху най-ярките си културни особе ности в хранително-вкусовата промишленост. Много се радваме, че има ръст на български фирми. Регистрираме нови участници, но и завръщане на стари изложите ли, които в последните кризисни години са пропуснали изложението. В агробизнеса има раздвижване и това е първата добра новина от АГРА 2023. Смятам, че пред стоят още приятни новости както за изложителите, така и за посетителите. Нека да отбележим, че меж дународната изложба привлича водещи производители и търговци, които представят продукти и услуги пред многохилядна аудитория. АГРА 2022 беше посетена от 42 000 посетители.

Всяка година АГРА се фокусира върху конкретна тема. Коя е във фокуса на 31-вото изложение?

АГРА 2023 ще акцентира на прецизното земеделие. Фокусираме се върху съвременните технологии в земеделието, новото и модерното във всички браншове. Ще се видят иновациите в растениевъдството: машини, инвентар, сортове семена, посадъчен материал, торове и препарати за растителна защита, опаковъчна и сортировъчна техника. Машини, инсталации, съоръжения за животновъдство, нови породи продуктови животни ще бъдат показани. Автоматизацията и дигитализацията са новите тенденции, които са във фокуса на АГРА 2023.

Конкурсът за иновации ще отличи най-авангардните разработки и решения в сектора. В изложбата участват всички научни институти на Селскостопанска академия, която е наш дългогодишен партньор. Затова другата отличи телна черта на изложението е, че то е отправна точка за множество научни открития и разработки. АГРА 2023 продължава тази тенденция и с международния си авторитет допринася за внедряването им в практиката.

От миналата година съорганизатор на изложението е браншовата организация АГРОТЕХ. Как виждате резул татите от това сътрудничество?

Това е изключително полезно сътрудничество. Миналата година за първи път си партнирахме и реализирахме една успешна АГРА 2022. Това беше първата изложба у нас на едра земеделска техника на закрито по световни стандарти. Осъществихме смела авангардна амбиция благодарение на АГРОТЕХ с председател г-н Николай Митев. Асоциацията е най-младата у нас и обединява 36 производители и вносите ли на едра земеделска техника. Млади, активни и способни предприемачи със смели идеи са желан и ценен партньор.Уверени сме, че ще развиваме дългосрочни взаимоотно шения с АГРОМАХ.

Като цяло как виждате предизвикателствата пред селскостопанския сектор у нас и какво развитие очаквате през тази година?

Смятам, че закъснението с информационната кампания по новия рамков период на аграрна политика в ЕС ще бъде преодоляно. На това са посветени и част от събитията от деловата програма, която съпътства АГРА 2023. В Международен панаир Пловдив предстоят презентации и премиери, информационни форуми, дискусии и семина ри. Има високо експертно участие на представители от европейските институции, от Министерството на земеделието, от международни организации и наши браншови съюзи. Надяваме се, че ще отговорим на потребностите на изложителите за полезни срещи и контакти. Международен панаир Пловдив категорично ще осигури условията за тяхното ефективно провеждане на прес тижно ниво.

В заключение, какво е Вашето послание към посетителите и изложителите на предстоящата АГРА през февруари?

Да заповядат от 21 до 25 февруари в Международен панаир Пловдив, за да станат част от бъдещето на земеделието, хранителната индустрия и винопроиз водството. АГРА се утвърди като престижен форум за представяне на иновации и тази тенденция продължава. 31-вото издание на изложбата ще допринесе за намиране на нови клиенти, партньори и пазари. Всяка година тук се извършват сделки за милиони и ние като панаирна платформа се чувстваме горди, че сме дали възможност на фирмите успешно да реализират своите продукти. Убеден съм, че ни предстои незабравимо и успешно 31-во издание.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти