Връщаме за повторна употреба хиляди тонове отпадъци

Петър Андонов, Експерт екология и безопасност на труда в Аифорос България

Петър Андонов, Експерт екология и безопасност на труда в Аифорос България

Уважаеми г-н Андонов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко Аифорос България на читателите на списание Инфрабилд?

Аифорос България ЕАД е част от холдинга Виохалко и е дъщерна фирма на Аифорос Гърция. Създадена е през 2004 година, като основната цел на компанията е преработването на всички вторични продукти, които остават след производствените процеси на Стомана Индъстри ЕАД. В последствие фирмата добавя и собствена площадка за третиране на цветни метали. През последните години Аифорос връща към повторна употреба над 100 хиляди тона отпадъци на годишна база под формата на строителни агрегати, агрегати за пътно строителство, агрегати за индустриално строителство и цветни метали. Нашите продукти са сертифицирани и притежават сертификати по редица стандарти като: БДС EN 13043, БДС EN13242, ISO 9001, ISO 14001 и други.

В продължение на това, бихте ли се спрели по-подробно на проектите на компанията, свързани с екологията и опазването на околната среда?

Тъй като основната ни дейност е свързана с рециклиране на отпадъци, за нас опазването на околната среда е основен приоритет. Самият факт, че връщаме към повторна употреба над 100 хиляди тона отпадъци на година съществено намалява използването на естествени ресурси а също и активно участваме в процеса на кръгова икономика. През изминалата 2022 година компанията получи EPD (Environmental product declaration).

Обяснено на по-популярен език, това е екологична продуктова декларация, която декларира ангажимента на производителя да измерва и намалява въздействието върху околната среда от производството на своите продукти и услуги, както и да отчита тези въздействия по свръхпрозрачен начин. Също така, си партнираме с платформата EcoVadis, която е външен оценител, като рейтингът им на оценка обхваща широк спектър от нефинансови показатели за управление, включително въздействия върху околната среда, труда, етиката и устойчивото снабдяване.

За читателите ще бъде интересно също и как бихте коментирали резултатите и ползите от извършваната от компанията дейност.

Ползите от извършваната от нас дейност са, че от една страна връщаме към повторен живот голямо количество отпадъци, които сами по себе си са неопасни, но ако попаднат в околната среда биха имали негативен ефект върху флората и фауната, още повече, че в голямата си част това са високо обемни отпадъци, които заемат огромна площ. От друга страна, отпадъците, които преработваме се превръщат в продукт за редица компании, като заменят използването на естествени природни ресурси.

В заключение, какви очаквания имате и какви ще бъдат приоритетите за развитие на компанията през настоящата година?

Компанията остава фокусирана върху третирането на отпадъци, като целта за тази година е да покрием критерия за край на отпадъка за нашия най-обемен и високотонажен отпадък/ продукт - шлак от електродъгови пещи, което ще позволи използването му от повече клиенти, тъй като за ползването му няма да е необходимо разрешително за дейности с отпадъци, както е в момента, а ще може да се продава като готов продукт. Планираме, също така, изграждането в бъдеще и на площадка за третиране на нови видове отпадъци, които са генерирани от шредиране на леки автомобили и уреди за битова употреба.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти