Високият научен потенциал е най-добрата стъпка към развитие в сектора на лозарството и винарството

доц. д-р инж. Емил Цветанов, директор на Институт по лозарство и винарство

доц. д-р инж. Емил Цветанов, директор на Институт по лозарство и винарство

Институтът по лозарство и винарство е създаден още през 1902 година като Държавна опитна станция по лозарство и винарство. Регионът на Плевен е определен като подходящ по препоръка на известния френски професор Пиер Виала. През повече от 120 годишната си история институтът провежда редица значими за лозарската практика изследвания. Многократно колективът на института е получавал престижни награди. 

Уважаеми доц. д-р Цветанов, бихте ли запознали читателите на списание АгроБио техника с научната и практическа дейност, която се извършва в Института по лозарство и винарство?

Научната дейност на Института по лозарство и винарство се извършва в няколко направления. Те обхващат създаването на нови десертни и винени сортове и клонове лози, агротехнологии в лозарството, растителна защита в лозарството, икономическа оценка на лозарския сектор, нови технологии в производството на бели и червени вина, винен туризъм, анализи на почви и растителни проби, анализи на грозде, гроздова мъст и вино. Освен извършваната научна дейност, в института се осъществява и производство на лозов посадъчен материал, десертно и винено грозде, а така също и на бели, червени вина и гроздова ракия.

За читателите ще бъде интересно да научат повече за научно-изследователската работа. Бихте ли разказали кои са актуалните проекти, по които работи институтът?

В момента нашият институт разработва пет научноизследователски проекта. По конкретно те са: Проучване, съхранение и управление на генетичните ресурси при лозата, Оптимизиране на някои елементи от технологията за производство на лозов посадъчен материал, Иновативни технологични и маркетингови решения за устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор, Фитосанитарна диагностика и контрол на икономически важни вредители по лозата, Изследване на фенолен състав и антиоксидантна активност на грозде и вино от бели и червени сортове лози. Разработваните научно-изследователски проекти обхващат общо 20 изследователски задачи. В тях са са включени изследванията на 16 научни работници.

Институтът беше вписан скоро в Националната листа на нематериалното културно наследство Живи човешки съкровища. Бихте ли разказали повече за това.

Националната система Живи човешки съкровища – България е основна културна политика на Република България за опазване на нематериалното културно наследство. Системата е инструмент на държавата, като я реализира чрез Министерство на културата и с експертното участие на експерти от Института за етнология и фолклористика и Етнографски музей при Българска академия на науките.

Чрез Националната система се разпознават културни дейности и умения (елементи), които имат роля при идентификационните процеси. Тя осигурява по-широка видимост на елементите, подкрепа на носителите (при необходимост и възможност), стимулира предаването на уменията на следващите поколения (трансмисия), с оглед на тяхното съхранение и пълноценно участие в живота на хората. Нашата кандидатура беше Винопроизводството – традиционна направа и употреба в Плевенския район. Внесена е от: НЧ Съгласие 1869 Плевен, Институт по лозарство и винарство, Фолклорен ансамбъл Мизия, Изба Вила Гривица, област Плевен и Винарска къща Мизия от град Долни Дъбник. Подадената кандидатура премина през двоен селекционен цикъл – на областно и национално ниво и беше одобрена.

На церемония, проведена на 12.12.2022 година в галерия Средец в София, беше предоставено Удостоверение за вписване на подадената кандидатура в Националната представителна листа Живи човешки съкровища – 2022 и Грамота за номинация. Следващите стъпки са свързани с маркиране на региона на Плевен с информационни табели, популяризиращи винарството като традиционен занаят, част от културното наследство на България. Това е предпоставка за бъдещо развитие както на културния, така и на винения туризъм в региона на Плевен.

В заключение, бихте ли споделили с читателите на списание АгроБио техника кои са основните акценти в програмата ви за бъдещето развитие на Института?

Програмата за управление и развитие на Института през следващия мандат е структурирана в три направления. Те са свързани с развитие на научната дейност на Института, изграждане на кадри с висок научен потенциал и повишаване ефективността на производствената дейност, която е неразривно свързана с експерименталната работа на Института и съветите към дребните и средни производители на грозде, вино и лозов посадъчен материал. Научната дейност е основно направление в работа на Институт по лозарство и винарство. Ние ще направим всичко възможно да увеличим броя на проектите, по които работим, като наблегнем на такива, финансирани от външни организации, за да дооборудваме лабораториите в съответствие с всички европейски и световни стандарти.

Вторият много важен приоритет в нашата работа е свързан с изграждането на кадрите. Към момента е голям проблема с липсата на интерес от страна на младите хора към научната работа. Към днешна дата имаме пет свободни работни места, но кандидати за тях все още няма. Някои от тези места стоят свободни от три четири години. През 2022 година заплатите ни бяха увеличени почти двойно и се надяваме, че това ще е предпоставка за идването на нови научни работници при нас. Хубавото е, че в момента имаме четирима докторанти, които очакваме скоро да заемат местата си в колектива, като вече изградени кадри на института.

Третият аспект от дейността на Института по лозарство и винарство е свързан с проблем, който е особено болезнен за нас - експерименталната база. Системното недофинансиране през годините и остарялата и често дефектираща техника са създали условия за занемаряване на агротехниката и неспазване на добрите практики, препоръчвани от самите нас в сектора на лозарството. Затова мога да кажа, че основен приоритет е осигуряването на техника, която да замести липсващата работна ръка.

Ние, като научен институт, сме задължени към производителите на грозде, вино и лозов посадъчен материал. До преди няколко години организирахме семинари по ключови моменти от технологията за отглеждане на лозата. От доста време, обаче, веднъж заради ковид пандемията, втори път заради стагнацията след нея, тези семинари бяха преустановени. Наша цел е да ги подновим, а и да организираме някои любителски обучения – например, по дегустация на вино, по резитба, по производство на вино.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти