В нашата работа винаги разчитаме на внимателно планиране и фокус върху детайлите

Орлин Калев, изпълнителен директор на Електрауиндс България

Орлин Калев, изпълнителен директор на Електрауиндс България

Орлин Калев е изпълнителен директор на групата Електрауиндс България ЕАД и се занимава с разработване и управление на ВЕИ електроцентрали (вятър и слънце) от навлизането на сектора у нас. Член е и в надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация.

Уважаеми г-н Калев как ще опишете накратко случващото се във ВЕИ сектора?

ВЕИ секторът през погледа на професионалните дивелопъри е осеян с предизвикателства, но и с възможности. На фона на задълбочаващите се системни проблеми с балансирането на енергия, липсващия мрежов капацитет за присъединяване на нови проекти, непрестанно изменяните закони и наредби, охладените борсови цени на електроенергията и дивата конкуренция, множество компании продължават усилено да развиват своите проекти. Това е показателно за дългосрочните надежди, които все още се възлагат на сектора и за вярата на инвеститорите в преодолимостта на предизвикателствата и намирането на правилни секторни решения.

Едно нещо е сигурно - за разлика от предходните години, днес вече има ефективен и конструктивен диалог между представителите на бизнеса, на Електроенергийния системен оператор и на законодателите. И всички разбират необходимостта от намиране на работещи решения за въвеждане на новите ВЕИ мощности. Неминуемо решението включва големи инвестиции в балансиращи мощности и трансгранични капацитети, което вярвам ще бъде сторено. Независимо от съществуващите временни предизвикателства, които разглеждаме като етап от трансформацията на енергийния отрасъл като цяло, е важно да се постави акцент върху фундаменталните характеристики на новите генериращи мощности в енергетиката, най-вече тези от ВЕИ отвъд познатите, свързани с екологията и енергийната независимост.

Все пак те произвеждат електрическа енергия, продуктът с възможно най-висока полезност във всички отрасли на стопанския и битовия живот и има редица предимства пред всички останали енергийни носители.
Предстоящата повсеместна Европейска реиндурстриализация ще предопредели дългосрочен ръст на потребление на електроенергия и е немислима без електрификация от ВЕИ. Но може би най-значимото поле за разширение на използването на електрическа енергия се явява бързия процес на електрификация на транспортния сектор където в рамките на следващото десетилетие се очаква значителен ръст на внедряването на електрически автомобили и респективно увеличение на консумацията на електрическа енергия.

Освен това, проектите са дългосрочни, с хоризонт от около 30-40 години, което ги поставя в благоприятна позиция да участват активно и да се превърнат в част от решението на стартиралата вече паралелна трансформация в няколко сфери на енергийния живот и посрещане на новите реалности в потреблението, транспортът и генериращите мощности.

Притеснява ли ви фактът, че има огромен брой заявки за присъединяване за нови проекти?

Що се касае до конкуренцията и наличието на „стряскащ“ брой нови заявки за присъединяване на проекти към мрежите, истината е че няма по-хубаво нещо за бизнеса от свободната конкуренция. От една страна бизнесът е наясно, че срещу всяка заявка за инвестиционно намерение не стои реален проект, а по-скоро индикира потенциал за такъв. Както във всеки свободен пазар и тук съществува естествен процес по отсяване на добрите проекти от слабите, което ще допринесе до реализиране само на смислените за енергетиката ни инвестиции.

Факт е, че не всеки, който разработва проект ще успее да го реализира, но за разумните и ефективни инициативи винаги ще се намери място под слънцето. От друга страна с въведените високи мрежови изисквания за гарантиране на проектите се цели разчистване на пазара от спекулативни намерения. Мястото на държавните регулации е да гарантират наличието на свободен пазар за разработване на конкурентни проекти и да попречат на чисто спекулативни агенти да блокират мрежови капацитет, без от друга страна Държавата да се превръща в съдник кой проект е смислен и кой не е. Границата е тънка, а риск от свръхрегулации винаги съществува.

Защо според Вас повечето заявки у нас са за фотоволтаични централи?

Причините за това са няколко. На първо място, първичният енергиен ресурс за фотоволтаичните централи е по-широко и равномерно разпределен териториално, като разликите в очаквания добив на електроенергия са несъществени между различните региони на страната. Оптимизации се постигат по-скоро с умни технологични и проектантски решения, отколкото с геолокация. Второ, фотоволтаичните централи могат успешно да се интегрират в урбанизирани територии, в т. ч. върху покриви и фасади на сгради и прилежащите им имоти. Това допълнително разширява приложимия им териториален обхват и дава възможност да се инсталират в близост до мястото на потребление, да се избегне преноса на генерираната електрическа енергия до по-далечни консуматори и по този начин да се намалят мрежовите загуби.

За разлика от ФЕЦ, разработването на проекти за нови вятърни електроцентрали е възможно да се осъществява в по-ограничени области на страната, определени на база минимален очакван ветрови потенциал. Това поставя разработчиците във вятърни проекти пред допълнителни предизвикателства, свързани с осигуряване на подходящи локации в близост до необходимата енергийна инфраструктура, съобразяването им с изискванията на екологичното законодателство и т. н. Всичко това прави развитието на вятърните проекти по-сложен, бавен, скъп и отговорен процес и по тази причина компаниите, които се занимават с тази дейност са значително поспециализирани. Но и при едните и при другите проекти има редица тънкости, които следва да се отчитат от разработчиците, ако желаят да позиционират своя проект като по-атрактивен за реалния инвеститор.

Ние, като специализирана компания активна и на двата фронта (слънце и вятър), виждаме и голям потенциал в хибридизация на проектите и комбинирането на няколко производствени технологии на площадката на една електроцентрала. Тъй като основното енергопроизводство от двата ресурса обичайно се случва в различни часове и сезони, чрез хибридизация на централите могат много по-ефективно да бъдат оползотворени разходите по развитието на мрежата и на енергийните съоръжения за присъединяване. Потенциал има и при хибридизацията на вече действащи ВЕИ централи, като ние вече работим по въпроса с пилотни проекти.

От вашия опит къде е ключът за разработването на добър проект?

Ключът в разработването на добри проекти е заложен в старата поговорка - много пъти мери, но веднъж режи. За нашите проекти опитът ни е научил, че използването на професионален софтуер за управление на проекти носи висока добавена стойност. Много от компаниите просто се втурват през глава в извършването на процедура след процедура, а малки недоглеждания в началото често водят до големи отклонения в срокове и разрешителни към края на процеса.

Нашият подход се свежда до много внимателно планиране на всички процедури, подреждане реда и зависимостите между извършваните операции, позволяващ провеждане на паралелни действия, и като цяло структуриране на проекта от самото начало във вид, годен за успешно преминаване на правен, технически и финансов дю дилиджънс одит на Европейско ниво.

Освен избор на добра локация, която дава добър очакван добив на електроенергия и смислено присъединяване към съответната мрежа, близост до енергийни товари за консумация, логистични и експлоатационни предимства за централата, има и редица други фактори, които следва да се съобразят и които биха дали добро предимство на проекта пред инвеститорите. От нашия опит знаем, че структурирането на процедурите и правилното им планиране във времето, така че да се оптимизира най-краткия ход от начало до край (критичния път на проекта) може да ускори процеса с много месеци, което в един динамичен пазар може да повиши в крайна сметка рентабилността и икономическите параметри на проекта значително.

Разкажете малко повече и за вашия екип?

Нашият екип има опит в разработването на ВЕИ централи от самото начало на сектора в България преди повече от 17 години. Помогнали сме на редица от големите инвеститори да реализират своите намерения и да изградят свои вятърни и слънчеви електроцентрали още през първата вълна на ВЕИ сектора от 2008 до 2012 година. Започнахме като малък екип, фокусиран в правилно структуриране и провеждане на процедурите по присъединяване към електроенергийните мрежи, но се развихме в цялостния процес по разработване на вятърни и слънчеви централи.

Минахме през различни етапи на възход и предизвикателства. Днес управляваме свои около 10 МВт вятърни мощности в експлоатация в България и Румъния и разработваме свой портфейл от над 250 МВт нови проекти за слънце и вятър. С известна доза гордост споменаваме за нашия проект в Северозападна България за ФЕЦ с предвиждана инсталирана мощност от 70МВт с едноосни тракери и смислена схема на присъединяване към мрежа 110kV, чиито процедури осъществяваме посредством упоменатия по-горе подход с проект мениджмънт софтуер и който се планира да достигне на етап „readyto-buld“ към края на тази година.

Работите само по вашите проекти, или партнирате с други инвеститори?

Успоредно с разработването на проектите от своето портфолио работим като локален партньор за големи международни инвеститори по техни проекти. Това са големи компании, които искат професионално разработване на нови мощности (на зелено) за ФЕЦ и ВтЕЦ или са закупили проекти и желаят да ги преструктурират и оптимизират. Вярваме че практиката на ко-дивелопмънт, която сме установили с такива инвеститори им носи значителни предимства и има потенциал за развитие.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти