Утвърдихме се като водеща фирма за изграждане на енергийни обекти

инж. Станимир Христов, управител на ЕЛ КОНТРОЛ

инж. Станимир Христов управител на ЕЛ КОНТРОЛ

Уважаеми г-н Христов, бихте ли разказали накратко за развитието на фирма ЕЛ КОНТРОЛ и за това как изглежда днешният облик на компанията?

ЕЛ КОНТРОЛ е основана през далечната 1999 година. Фирмата навлезе в своята 25-та година и за нас фокусът на развитие винаги е бил насочен към разширяване на дейностите, които изпълняваме. Благодарение на това, към днешна дата можем да предложим на нашите клиенти комплексни решения и реализация на енергийни проекти в областта на електроразпределението, енергетиката и всички отрасли на индустрията.

Накратко за развитието - в началото извършвахме основно монтажна дейност - ремонт и изграждане на електрически уредби високо, средно и ниско напрежение. През 2000 г. кандидатствахме пред Българска служба за акредитация (БСА) и създадохме орган за контрол, който извършва електроизпитания, необходими и задължителни за въвеждане на електрическите съоръжения в експлоатация. На практика, ние бяхме първите в България, които регистрираха орган на контрол. Досега поддържаме и подновяваме сертификата си. Все още стоим под номер 1 в регистъра на БСА.

По-късно въведохме производство на електрически табла. За целта изградихме и оборудвахме собствен цех, с капацитет над 500 ел. табла годишно. Проектите, които изпълняваме включват доставка на значителен обем ел. материали и апаратура. В тази връзка, влязохме в договорни отношения със световни производители като SIEMENS, ABB и редица други, получихме права за дистрибуция и официално търговско представителство. Изградихме собствен бизнес комплекс с шоурум и складови площи, с което въведохме търговията към нашия обхват от дейности.

Тъй като браншът, в който работим е енергийно строителство, от съществено значение за нас бе обособяването на строително звено. Това даде възможност на фирмата да изпълнява проекти от незастроен терен, напълно самостоятелно, без подизпълнители. Създадохме също така лицензиран сервиз за промишлена електроника, който извършва диагностика и ремонт на честотни инвертори ниско и средно напрежение. През последните години инвестираме и залагаме добри перспективи за развитие на нашите отдели Проектиране и Автоматизация, чиято работа ще бъде все по-застъпена занапред.

В резултат на този широк обхват от дейности, компанията има изградени партньорски отношения с всички значими инвеститори в енергийния сектор. Наши клиенти са голям брой държавни и частни предприятия в страната. Горди сме, че ЕЛ КОНТРОЛ се утвърди като една от водещите фирми за изграждане на електрически подстанции и уредби. Имаме натрупан опит в над 40 уредби 110kV, 6 уредби 220kV и 6 уредби 400kV. В последните години правим стъпки към разширяване на бизнеса извън рамките на България. В тази връзка, създадохме EL KONTROL GmbH., базирана в Република Германия. Фирмата е регистрирана в Немската занаятчийска камара, Мюнхен - Handwerkskammer München и сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

За читателите на списание Енергия ще бъде интересно да научат повече за последните проекти, реализирани от компанията. Бихте ли разказали повече за тях?

Един от тях е проектът за цялостно изграждане на главна разпределителна електрическа подстанция 110/20kV и системи за съхранение на електрическа енергия, към индустриален парк „Балкан“, Ловеч. Дейностите по пуск и наладка включват функционални проби на комплектна разпределителна уредба - модули 20kV, първични съоръжения 20kV и елегазов модул 110kV, релейни и силови табла. Изпълнени са проверки на вторична комутация, сигнализация, блокировки, както и проверка настройките на релейните защити.

В подстанцията е изградена система за автоматизирано управление (САУП), която осигурява предаване на данни в реално време към две операторски станции, както и сигнализация на първичните съоръжения към териториално диспечерско управление (ТДУ). Завършихме и проект за доставка и подмяна на тиристорен регулатор за DC мотор 2300 kW, задвижващ листопрокатен стан за топло валцоване, в предприятие за производство на медни изделия в град София.

В момента изпълняваме рехабилитация на помпена станция в Казанлък. На първи етап изготвихме идейното проектно решение, след което предстои да изпълним нова технологична и енергийна SCADA на помпената станция. Предстои да бъде извършена подмяна на уредби ниско и средно напрежение, както и подмяна на силови трансформатори. По технологична част - ще инсталираме нови помпени агрегати, работещи с честотни инвертори на АВВ.

Как бихте коментирали възможностите, които дават партньорствата с големите чуждестранни производители? Бихте ли споделили с нас опита, който имате в това отношение?

Поддържаме тясно сътрудничество с АВВ и Siemens, което далеч надхвърля споразуменията за дистрибуция на стоки и оборудване. Партньорството ни с АВВ Motion датира от 2010 година. ЕЛ КОНТРОЛ е единствен за България сертифициран сервизен партньор на АВВ за ремонт, пуско-наладка и превантивно обслужване на честотни задвижвания ниско и средно напрежение. Вече имаме изпълнени редица проекти за интегриране на решения с честотни инвертори от сериите на АВВ. Наши специалисти периодично преминават сертификация в обучителните центрове на АВВ във Финландия и Швейцария. Това партньорство ни позволи да създадем и развиваме мрежа от сервизни договори с големите предприятия в българската индустрия.

По отношение на Siemens - догодина се навършват 20 години успешно бизнес сътрудничество между нашите фирми! Доверието на немския гигант към нас през всичките тези години е повод за гордост и е неоспорим атестат за нашата добра фирмената стратегия. От 2004 година сме в търговско и инженерингово сътрудничество с отдел Digital Industries на Сименс България, а през следващата година сключихме споразумение за партньорство с отдел Smart Infrastructure.

Наред с това, ЕЛ КОНТРОЛ е одобрен Siemens VAR Partner и предлага решения за релейни защити и системи за управление на електроенергийни обекти, базирана на продукти Siemens. Нашите специалисти успешно преминаха обучения за конфигуриране на RTU тип SICAM A8000 и за система за управление на подстанции тип SICAM SCC. В качеството си на Siemens Solution Partner за модул задвижвания Drives & Motion, нашият сервиз за промишлена електроника предлага инженерингови услуги по внедряване на системи за задвижване и периодично сервизно обслужване на честотни инвертори.

ЕЛ КОНТРОЛ е също Siemens Approved Partner за модул релейни защити. Извършваме конфигурация, настройка и монтаж на релейни защити от сериите SIPROTEC, REYROLLE, SICAM, които влагаме в произвеждани от нас ел. табла. Най-актуалната стъпка в посока надграждане на партньорските ни отношения със Siemens, е лицензионно споразумение за изработка на типово изпитани табла SIVACON S8, което е в сила от началото на 2023 година. В краткосрочен план предвиждаме да инвестираме в изграждане на нов фирмен цех в Стара Загора, предназначен за производство на табла SIVACON S8.

Професионалната подготовка на персонала от всички нива е едно от големите предизвикателства пред инженеринговите фирми. Какви според Вас са подходите за осигуряване на добра и съвременна техническа подготовка на екипите?

Както вече споменах, валидността на всички сертификати и акредитации, притежавани от ЕЛ КОНТРОЛ, е свързана със задължителни периодични обучения на наши специалисти. Няма как да предлагаме тези високотехнологични дейности, без успешно преминаване на съответните обучения. В това е смисълът на всяка една сертификация. Наред с това, работата ни на високорискови обекти изисква стриктно спазване на всички действащи нормативни разпоредби, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Тук отново имам повод да изтъкна, че работим при нулеви нива на трудови инциденти. Убеден съм, че добре подготвеният екип е най-мощният капитал за една работеща фирма. Освен необходимите външни обучения, залагаме и на вътрешнофирмени. Имаме изградена система, чрез която даваме възможност на младите ни специалисти да надграждат професионалните си умения. Идеята за бъдеще време е да създадем собствен обучителен център за повишаване квалификацията на екипа. Ще бъде осигурен пълен дигитален достъп до техническа информация, според различните профили на длъжностите.

В заключение, как виждате технологичните предизвикателства, пред които е изправена енергетиката днес и какви ще бъдат бъдещите приоритети в развитието на Ел Контрол?

Смятам, че на този етап няма яснота как енергетиката на България ще работи без базовите мощности, които предстои да бъдат изведени от експлоатация. Все още липсва официално решение за строеж на нови атомни мощности. Относно нашите бъдещи приоритети - планираме разширяване на производството, чрез изграждане на изцяло ново автоматизирано производство на типово тествани табла ниско напрежение, уредби средно напрежение, както и нов централен склад на компанията.

Ще задълбочаваме отношенията с нашите дългогодишни партньори от АВВ и Siemens, като се стараем да реализираме пълния капацитет от възможности, които ни дават сключените споразумения и сертификации. На ниво вътрешнофирмено развитие - фокусът ще бъде към осигуряване на необходимите условия и ресурси за професионално израстване и мотивация на всеки един от екипа ни.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти