Успехът на нашите клиенти и партньори е основа за нашия успех

Бекир Бекиров, ръководител на бизнес направление "Електрозадвижване"

Бекир Бекиров, ръководител на бизнес направление "Електрозадвижване"

Уважаеми г-н Бекиров, в началото, бихте ли посочили накратко последните новости, свързани с бизнес направление „Задвижване“ на АББ?

АББ е световен лидер в областта на двигателите и задвижванията. Разширяваме границите на производителността с нашите водещи в индустрията инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, за да помогнем на нашите партньори и клиенти да спечелят. Мисията ни е да предлагаме иновации в безопасна и вдъхновяваща среда. Следвайки стратегическата насока за устойчивост на бизнеса на АББ, определяме и поддържаме ефективен оперативен модел, за да осигурим отчетност на отделите и функциите и да дадем възможност за изпълнение на целите до най-ниското приложимо ниво.

Човечеството използва природата 1,8 пъти по-бързо, отколкото биокапацитетът на нашата планета може да се възстанови. Изменението на климата е осезаемо и нашият линеен модел „вземи, произведи - изхвърли“ вече не е жизнеспособен. Трябва и се стремим към постигане на модел от тип „затворен кръг“. Кръговата икономика е свързана с опазването на земните ресурси и намаляването на отпадъците по цялата верига чрез превръщане на линейната неефективност в бизнес стойност. Основните принципи в тази област са дълготрайност, повторна употреба и рециклиране.

В съответствие със стратегията за устойчиво развитие на АББ до 2030 година нашата цел е поне 80% от нашите продукти и решения да бъдат обхванати от кръговия подход, както и да не изпращаме отпадъци от собствената си дейност на сметището. С тази амбиция ние разработихме рамка, която активно да даде възможност за преминаване към кръгова икономика, прилагайки я по цялата ни верига на стойността и жизнения цикъл на нашите продукти и решения.

Как бихте коментирали последните тенденции, насочени към повишаване на енергийната ефективност при високоволтовите моторни задвижвания и генератори?

Съвсем наскоро Международната електротехническа комисия (IEC) публикува първия глобален стандарт за класифициране на енергийната ефективност на асинхронни двигатели за високо напрежение (HV), работещи в режим on-line с мощност до 2000 киловата (kW). Подобно на съществуващия стандарт за двигатели ниско напрежение (НН), новият стандарт IEC/EN 60034-30-3 определя четири класа на ефективност, вариращи от IE1 (най-нисък) до IE4 (най-висок).

В АББ вече имаме утвърден дългосрочен ангажимент да помагаме на нашите клиенти да оптимизират енергийната ефективност на своите електродвигатели. Въвеждането на IEC/EN 60034-30-3 означава, че над 95% от съответните високоволтови двигатели, които доставихме през 2023 г., вече отговарят на най-високия клас IE4. Ангажиментът на АББ към енергийната ефективност се изразява и в решението да въведе опция за най-висока индустриална ефективност (TIE) за продукти и системи, за които смятаме, че преобладаващият стандарт за ефективност изостава - а именно двигатели с мощност над 2000kW.

Първоначалният фокус за опцията TIE е върху синхронни двигатели и генератори над 10MW. С най-съвременни задвижвания, електродвигатели и услуги ние подобряваме производителността, надеждността, енергийната ефективност и намаляваме разходите, като същевременно понижаваме въглеродните емисии за нашите клиенти.

В продължение на това, бихте ли посочили знакови за компанията проекти? Каква е добавената стойност за клиентите?

В глобален мащаб проектите са твърде много и разнообразни. Все пак си струва да обърнем внимание на един крайъгълен камък в дизайна на АББ при високоефективните двигатели. Синхронен двигател (6-полюсен) тип AMS 1250, доставен на клиент в Япония, постигна впечатляващ КПД от 98,95%, като се доближи до световния рекорд от 99,05%, също поставен от 6-полюсен двигател AMS 1250 на АББ. Ефективността се изчислява като съотношение между изходящата механична мощност и входящата електрическа мощност. Преди доставката тестът, проведен на 26,4-мегаватовия двигател, показа ефективност, надвишаваща с 0,40% гарантираните в договора 98,55%.

Въпреки че подобрението на ефективността с 0,4% може да изглежда незначително, то води до значителни ползи по време на жизнения цикъл на продукта. Това подобрение води до спестяване на електроенергия в размер на 17600MWh и приблизително 18 милиона евро разходи за електроенергия през 25-годишния живот на машината. В перспектива спестената електроенергия би могла да захрани 682 шведски домакинства за една година и да поддържа град с размерите на Вестерос в продължение на 4,2 дни. Освен това се намаляват емисиите на CO2 с 334 тона на реалната машина в сравнение с оферираната ефективност на машината.

В локален мащаб сме горди да споделим, че постигнахме и успешно изпълняваме 3-годишно споразумение с най-голямото предприятие за обработка на мед в България за повишаване на енергийната ефективност. Споразумението е плод на дългогодишни проучвания, изчисления, тестове, анализ на данни свързани със съществуващата инсталирана база, технологични процеси и анализ за подбор на най-подходящия и ефективен подход. В резултат, следвайки политиката и на двете компании, с ясен фокус върху устойчивостта, опазването на околната среда и енергийните ресурси сме си поставили за цел да бъдат постигнати икономии в размер на 25MW на годишна база и намаляване на въглеродните емисии с 13000 тона на година, което е безпрецедентен резултат за България.

Чрез използване на пакети от последно поколение ел. двигатели и честотни регулатори в комплект (SynRM двигатели и честотни регулатори от серията ACS880), се постигат най-високите норми/клас на енергийна ефективност към момента - IE5. Комбинирането на оборудването в преселектирани конфигурации/пакети позволява гарантиране на дефинираното КПД, без „скрити“ загуби в отделните компоненти.

Какви са според Вас възможностите и предизвикателствата, които съвременните процеси на дигитализацията дават на сектора на електрозадвижванията? Какво могат да очакват клиентите на АББ в бъдеще?

Тъй като разбираме приложенията на нашите клиенти, нашите екипи разработват иновативни продукти и услуги, които позволяват на клиентите да предлагат конкурентни решения. Ние сме разнообразен и гъвкав екип - заедно с нашите партньори покриваме както местните, така и глобалните нужди на нашите клиенти.
Процесът на дигитализация е част от натуралната еволюция. Той е част движение в световен мащаб и се приема като логична следваща стъпка в индустриалната революция.

В света на електрозадвижванията дигитализацията би следвало обаче да се разглежда в две отделни насоки.
Първата от тях е дигитализация чрез въвеждане на допълнителни физически дейности: сензори, точки за измервания точки на контрол, софтуерна и хардуерна оптимизация, както и дистанционно наблюдение и контрол. Втората е дигитализация чрез анализ на информацията - от автоматизиран избор на компоненти на база събрани данни, създаване и тестване на „дигитални близнаци“ на съществуващи процеси/производства за взимане на краткосрочни или дългосрочни решения в по-разширен мащаб.

Така или иначе дигитализацията е вече тук и е част от нашето ежедневие. Предизвикателството е в темповете на нейното развитие и усъвършенстване. Периодите между, които се появява нова технология за събиране и пренос на данни са все по-кратки, като изискванията към информацията, която се събира, пренася и анализира са все по-големи. Всички ние искаме цялата възможна информация налична веднага и в нашия джоб, но всъщност важно е какво да правим с тази информация и как да я използваме ефективно.

Тук следва да спомена Smart Sensor на АББ, който събира реална информация за общото състояние на ел. двигателите, както и програмата LEAP (Life expectancy Analysis Program) - анализира състоянието и очакваната продължителност на живота на изолацията на статорната намотка - най-критичният за времето на работа компонент в двигателите и генераторите за високо напрежение. Като това са само част от цялостната система ABB AbilityTM. АББ разработва и проекти в сътрудничество с Microsoft и други компании - проекти с участието на изкуствен интелект (AI), тъй като обемите информация за обработка надхвърлят човешките възможности. Целта е да се впрегне тази сила в помощ на въпросите/задачите, които има да решава всяка индустрия.

В заключение, как бихте оценили пазара в България и какъв потенциал за развитие виждате у нас?

Разбира се пазарът в България не бива да се разглежда като изолирана островна структура, а като част от европейската, та дори и световната икономика. Основните инвестиции в индустрията са с чуждестранни капитали и това не е тайна за никого. Българската икономика е пряко свързана с големите европейски икономики и това, което се случва при тях има своето пропорционално отражение и в България. Наблюдава се забавяне в растежа, което е обусловено от сложната геополитическа ситуация.

България е съществена част от Европейската програма и участва активно в комисията за дефиниране на ключови ресурси, необходими за т. н. зелен преход, като основен износител на катодна мед.
В същото време Европа следва ясно дефиниран път към декарбонизация и инвестиции в алтернативните и възобновяеми източници на енергия, което логично води до особена чувствителност към ефективното използване на електроенергията. Стабилният тренд за повишаване на цените на електрическата енергия и енергоносителите като цяло също са ясен аргумент за иницииране на мерки и дейности свързани с енергийна ефективност.

Пазарът в България е силно конкурентен и динамичен, но вярвам, че разполагаме с аргументите да продължаваме да бъдем лидер и добър пример за подражание в сферата на електрозадвижванията, където ще се развива търсенето на енергоефективни продукти с гарантирани параметри, но съпроводени с пълен набор сервизни услуги през жизнения цикъл на оборудването. Твърдо вярваме, че успехът на нашите клиенти и партньори е правилната основа и за нашия успех. Работим за тях и с тях, за да предоставяме решения, които надхвърлят техните очаквания.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти