Транспортното строителство е дейност за добре подготвени, смели и отговорни хора

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов, декан на Факултет по транспортно строителство в УАСГ

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов, декан на Факултет по транспортно строителство в УАСГ

Уважаеми доц. Иванов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили на читателите на списание Инфрабилд, Факултета по транспортно строителство на УАСГ, който ръководите?

Факултетът по транспортно строителство е създаден през 1987 г. във връзка с разгръщащото се в страната строителство на нови пътища, магистрали, железопътни линии, транспортни съоръжения. За тези обекти са необходими строителни инженери със специализирана подготовка, което налага към тогавашния Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) да се създаде звено за обучение на студенти по специалности, конкретно свързани с транспортното строителство. Новият факултет се отделя от Строителния факултет на ВИАС, като обединява преподаватели, чиято дейност е насочена към транспортното строителство, както и някои общообразователни катедри.

Понастоящем Факултът по транспортно строителство обединява пет катедри, а именно „Пътища и транспортни съоръжения“, „Железници“, „Геотехника“, „Математика“ и „Обществени науки“. През 2022 година нашият факултет навърши 35 години и може да се каже, че от младостта преминаваме в своята зрялост. За изминалите години този „млад“ факултет е обучил и създал над 4000 инженера - специалисти по различни направления на транспортното строителство. Факултетът се е доказал като център за качествено обучение, теоретично и практично, в различните направления, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура.

Като декан и преподавател във факултета по транспортно строителство, бихте ли ни разказали повече за тази специалност. Как обучавате студентите във факултета да проектират пътища, жп линии и съоръжения?

В интерес на истината, независимо, че съм декан на Факултета по транспортно строителство, аз съм специалист по хидрогеология и инженерна геология и съм завършил Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ), сега МГУ „Св. Иван Рилски“. Преподавател съм по инженерна геология и хидрогеология към катедра „Геотехника“, която е част от ФТС. Въпреки това за изминалите над 25 години като преподавател в УАСГ, успях да навляза в проблемите на строителното инженерство, специално на транспортното строителство и може би поради това спечелих доверието на своите колеги и бях избран за декан на ФТС.

Студентите в нашия факултет се дипломират в специалност „Транспортно строителство“, в три специализации - „Пътно строителство“, „Железопътно строителство“ и „Строителство на транспортни съоръжения“. С гордост мога да кажа, че това са хора, които наистина желаят да учат точно това и са убедени, че то е полезно за тях и за съвременния свят. Самото обучение е изключително сериозно и включва, както теория, така и много практика. Посещенията на обекти, стажовете в специализирани проектантски и строителни фирми са включени в учебните планове. Почти всички преподаватели от специализиращите катедри на факултета са свързани до голяма степен с практиката и предават своите теоретични и практически знания и умения на младите хора.

Кои са новите технологии, които ви помагат в проектирането и какви са механизмите по обмяна на опит и добри практики? Как подготвяте студентите да решават казуси като пътно-строителни инженери?

Определено може да се каже, че транспортната инфраструктура е „кръвоносната система“ на всяка развита държава. Тя включва, както пътищата и железниците, така и летищата, пристанищата и всички компоненти на транспортната инфраструктура. Именно по тази причина в развитието на транспортната инфраструктура непрекъснато се внедряват нови технологии. Всички наши преподаватели поддържат връзка с много колеги от целия свят, посещават научни и практически форуми, на които се запознават с най-съвременните технологии. Тук трябва да отбележа и една от най-известните конференции по транспортна инфраструктура, чиито съорганизатор е Университетът по архитектура, строителство и геодезия и специално Факултетът по транспортно строителство.

Това е Националната конференция по транспортна инфраструктура, която ежегодно се провежда в Несебър и която традиционно среща специалисти от цял свят, работещи в областта на транспортното строителство. Именно на такива форуми се обменят идеи и практически решения, които нашите преподаватели включват в своите лекции и упражнения.

С увереност мога да твърдя, че нашите випускници са подготвени изключително добре и са запознати с най-новите технологии в транспортното строителство. Независимо, че в нашата страна новостите се внедряват трудно, именно възпитаниците на УАСГ и Факултета по транспортно строителство са тези, които се борят и успяват да предложат и внедрят новите технологии.

Какво е значението на специалистите, обучени във факултета по транспортно строителство на архитектурния университет за инфраструктурата на страната? Какви са възможностите за реализация на младите инженери в икономиката и пазара на труда?

Доказателство за качеството на подготовката на нашите студенти е фактът, че почти всички възпитаници на ФТС (над 95%) работят по специалността, развиват се и ръководят значими транспортни строителни обекти, не само в България, но и в чужбина. Това са едни от най-търсените и високо платени строителни специалисти, защото те съчетават уменията на класическия строителен инженер със специализираните познания и умения, необходими за транспортно строителните компании се реализират като ръководни кадри и в административните структури на България. Десетки наши випускници работят в структурите на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, пътни управления и други сектори на пътното строителство, както и в редица други отрасли на икономиката.

В заключение искам да кажа, че транспортното строителство е дейност за смели хора, за хора, които не се огъват пред проблемите и решават предизвикателствата. Защото пътища не се правят в офисите, а между градовете и населените места, понякога в много трудни условия. Независимо от трусовете в последните години, транспортното строителство винаги е било и ще бъде един от най-бързо развиващите се и най-добре финансираните строителни браншове.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти