Среща по работен пакет от ННП Интелигентно животновъдство

В Аграрен университет Пловдив се проведе среща по Работен пакет 4 „Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади“ към ННП - Интелигентно животновъдство. Концепцията на ННП „Интелигентното животновъдство“ е да се използват нови технологии и иновации, за да се подобрят производствените процеси в животновъдството и да се гарантира по-ефективна употреба на ресурсите, като същевременно се увеличава производителността и се намаляват разходите.

Среща по работен пакет от ННП Интелигентно животновъдство

На срещата присъстваха представители на партньорските организации от Аграрен университет Пловдив, Тракийски университет Стара Загора, ИИКТ БАН, Русенски университет и Технически университет София. Целта на научната програма е да се оптимизират производствените процеси, като се намалява неефективното използване на ресурси и се подобрява качеството на продукцията. Освен това, този подход има за цел да намали неблагоприятните екологични ефекти, като се намаляват емисиите на парникови газове и се предотвратява замърсяването на околната среда.

По време на срещата беше обсъдена свършената работа, както и предстоящите задачи. Чрез теренни и лабораторни методи се извършва морфологична характеристика на почвата в изследваната територия, ерозионни процеси, анализ на основни физични (съдържание на физична глина, структура), химични свойства на почвата и запасеност с органично вещество, основни макро- и микроелементи. За проектирането и изграждане на сензорни мрежи за извличане на информация за състоянието на земеделското поле (пасище, ливада) се разработва хардуер, който включва избор на контролери, проектиране на хардуера и разработване на софтуер за вградени системи, поддържащ протоколния стек на LoRaWAN, както и разработка на библиотеки за работа с конкретните сензори.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти