Работим с високотехнологични и научно обосновани подходи

Чавдар Маринов, изпълнителен директор на Carbonsafe

Чавдар Маринов, изпълнителен директор на Carbonsafe

Уважаеми г-н Маринов, бихте ли представили Carbonsafe на читателите на списание АгроБио Техника?

Carbonsafe е първата българска патентована програма за доброволно сертифициране на въглеродни кредити в системата на земеползване, работеща с практики, в основата на които е регенеративното земеделие. Отличаваме се с количествено и качествено измерване на органичния въглерод, чрез автоматично геореферирано почвено пробовземане в 3 дълбочини, анализ на почвената проба в акредитирана лаборатория и сертифициране на повишението на въглерод под формата на въглероден кредит с издаване на сертификат, заверен от една от най-големите световни одитиращи компании в сектора, проследяване на емисиите в публичен регистър и търговия на доброволния пазар.

Carbonsafe покрива на 100% акронима QU.A.L.ITY, залегнат в проекта на регламент за първата доброволна рамка за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод. Когато говорим за въглеродни програми, трябва да знаем как се определя т. нар. базова линия (базовото ниво, спрямо което се отчита повишението на органичен въглерод) на всеки един проект. Carbonsafe не работи с проектни сценарии, като повечето компании. Ние директно детерминираме базовата линия, чрез изследване на почвените проби в акредитирана лаборатория, като това не води до подценяване или надценяване на резултатите и смеем да твърдим, че нашите кредити са реални, доказуеми и конвертируеми. Нашето мнение е, че земеделските производители не са лошото лице на Европа и те не са големият замърсител, а дори са точно обратното.  

В продължение на разговора ни, бихте ли разказали поподробно за разработената методология и програма на Carbonsafe?

Carbonsafe работи с един единствен иновативен, високо технологичен и научно обоснован подход за количествено определяне на органичен почвен въглерод, който включва: агрономическа преценка за пригодност на земеделските стопанства, специален акредитиран протокол за геореферирано почвено пробовземане с автоматични сонди в три дълбочини и наблюдение на хода на пробовземането чрез онлайн платформа и георефериране чрез мобилно приложение, лабораторен анализ на физико-химични показатели на почвените проби, посредством акредитирана лаборатория и изготвяне на индивидуална стратегия за прилагане на научно обосновани, добри земеделски практики, както и последващ мониторинг и регистриране на резултата в публичен регистър.

Продуктът ни - въглероден кредит е уникален, защото е 100% гарантирано количествено определен и измерен с базова почвена геореферирана проба. След минимум 12 месеца се извършва контролна проба и се отчита разликата (само + варианти на TOC) на въглерод в почвата, спрямо базовата проба, която се приравнява във въглероден кредит, който се търгува.

В заключение, как бихте обобщили значимостта на ефективното въглеродно земеделие?

С добрите земеделски практики, които прилагат земеделците биха могли да чистят нашата планета. Същевременно те водят до увеличаване на органичната материя и намаляване на почвената ерозия. Нека да не забравяме, че фермерите имат основна функция да изхранват населението, като в същото време са принудени да спазват редица изисквания и стандарти за екологичност, които са в тяхна тежест и заради тази своя роля те трябва да бъдат допълнително стимулирани. Точно това им предлагаме ние в Carbonsafe.
Един допълнителен доход за добри практики. Наясно сме, че не трябва да изместваме фокуса. Земеделието и прехраната са на първо място, а въглеродът е на второ.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти