Промишлена зона Н2-Разград е ключова инвестиция за региона

Мирослав Грънчаров, заместник-кмет на Разград

Мирослав Грънчаров, заместник-кмет на Разград

Уважаеми г-н Грънчаров, моля разкажете на читателите на списание Инфрабилд повече за инвестиционната концепция "Промишлена зона Н2-Разград".

Инвестиционната концепция „Промишлена зона H2-Разград“ се подготвя в момента. Изработването й е цел на проект на Община Разград, който се финансира от инициативата Европейско градско управление (EUCF). Идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона - Разград бе представен през ноември 2021г. пред Европейския водороден алианс и тогава получи висока оценка. След това Община Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление /EUCF/ за изработване на икономически анализ и пътна карта.

Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60000€, споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на Община Разград, тоест местната управа няма разходи по тази инициатива, а при реализацията на такъв иновативен проект в дългосрочен план местната общност ще получи само позитиви. Нашите очаквания са Община Разград да получи документ, с който ще може да стартира търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на Община Разград (2021-2030). Изграждането на водородната индустриална зона ще има силен екологичен ефект, а концепцията ще установи икономическия ефект от изграждането на зоната.

В концепцията ще се включат следните инициативи: изграждане и въвеждане в експлоатация на 25MW соларен парк за общински нужди (за замяна на 3250MWh на година от мрежата), за нужди на индустриалната зона и чисто производство на водород за индустриална зона и общински нужди. По втория проект е предвидено изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на ЕС.

Също така сме предвидили проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона. Водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията или общината. И по последния проект е предвидено изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово. Очакваните икономии на енергия са 3000GWh на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33000GWh на година. Концепцията се подготвя от външна фирма, която спечели обществената поръчка.

В продължение на това, на колко етапа се предвижда да протече проектът и как той ще се развива във времето?

Предвиждаме проектът да се изпълни в шест етапа. След преглед и обсъждане предстои избор на подходящи терени за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с капацитет не по-малко от 25MW. На втори етап следват проектиране и изграждане на фотоволтаична електрическа централа. А на третия етап ще има проучване и избор на технология за производство на чист водород. Като последващ етап предстои проектиране и изграждане на водородно стопанство с капацитет на електролизера, не по-малко от 10MW. В заключителния етап ще е проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура и оборудване за интеграция на водород към газопреносната мрежа. На финала ще популяризираме проекта и планираме обсъждане с местната общност на възможностите за интеграцията на водород в публичния и частния сграден фонд.

След приемането на инвестиционната концепция от EUCF, общината ще търси възможни източници за финансиране на отделните части от проекта и ще избере изпълнители на конкурентен принцип, съгласно българското законодателство, както и ще търси привличане на инвестиционен интерес и увеличаване на частните инвестиции в индустриалната зона. В рамките на разработването на настоящата концепция ще бъдат разгледани добри практики и технологични решения за изграждане на водородно стопанство и интеграция на водород към природен газ в други страни членки на ЕС. Пазарът на зелен водород, както и пазарът на електролизери за производство на водород са развиващи се пазари.

През юли месец 2020г. Европейската комисия даде ясен знак за значимостта на зеления водород в предстоящите години и в прехода към въглеродно неутрална икономика. COVID-19 кризата и войната в Украйна доведоха до значително повишаване на водородните амбиции на ЕС. Докато по-ранната цел в „Fit for 55“ за 2030г. беше определена на 5,6Mt, новата стратегия REPowerEU увеличи целта до 20Mt.

Преди месец Европейската комисия обяви и създаването на Европейска водородна банка. В тази връзка считаме, че ние като община следва да положим основите за пилотен проект на първата индустриална зона, захранвана със зелен водород. Община Разград успя да спечели европейско финансиране за разработване на настоящата инвестиционна концепция и това ни дава увереност, че сме на прав път. Още по-важно е това, че Община Разград е сред първите общини в Европейския съюз, която вече работи по проект за интеграция на зелен водород.

За читателите ще бъде интересно да научат и за някои от техническите подробности. Бихте ли разказали например за 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк?

Подробностите ще можем да обявим по-късно. Проучването и изборът на технология за производство на чист водород е трети етап от проекта. След като се случи той и следващите етапи, ще са ясни детайлите относно технологията.

В заключение, как бихте коментирали значението на проекта за повишаване на енергийната ефективност и бизнес климата в региона?

Смятам за безспорно, че проектът ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност в местните предприятия, привличане на нови зелени инвестиции в общината, а оттук и до подобряване на бизнес климата в региона. Удовлетворен съм, че още преди да е изработена концепцията към реализацията на описаните инициативи вече има интерес от предприемачи, разработили подобни идеи в Белгия, Холандия, Франция, Дания. Ще се опитаме да вземем най-доброто от тези проекти и ще го съобразим с даденостите на нашия регион.

Бих искал да отбележа още, че това не е първата инициатива, която Община Разград реализира по отношение на декарбонизацията и Зелената сделка. Разград е сред първите български общини, които внедриха водородно гориво за отопление на административна сграда. От началото на годината в Общинска администрация е внедрена система за комбинирано отопление – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти