PROMISCES подпомага създаването на кръгова икономика с нулево замърсяване

Целта за постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване мотивира експертите от европейския проект PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на замърсителите от околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за дванадесет милиона евро с Европейската комисия, с което PROMISCES става част от Европейската Зелена сделка. Началото на проекта PROMISCES, финансиран от Хоризонт 2020, е 1 ноември 2021 година. Целта на този проект е да изследва произхода, пътя и живота на замърсителите, които се разпространяват лесно в околната среда и са много устойчиви. Проектът ще разработва технологии за отстраняването на тези замърсители от почвата, седиментите, повърхностните и подпочвените води, т.к. те биха могли да са опасни за човешкото здраве.

PROMISCES подпомага създаването на кръгова икономика с нулево замърсяване

„PROMISCES ще предложи концепции за кръговрат с нулево замърсяване, приложен към води, почви и седименти, както в частния, така и в публичния сектор.“ казва д-р Филип Негрел, координатор и заместник-директор на отдел „Води, околна среда, развитие на процесите и анализ“ (BRGM: French Geological Survey). Двадесет и седем партньори от девет държави от ЕС се обединяват в интердисциплинарен консорциум, който включва академични институции, частни фирми, изследователски центрове и водни оператори. Заедно те ще обърнат внимание на технологичните предизвикателства и ще разработят препоръки за прилагане на съответните стратегии и насоки от европейските политики. Партньор от българска страна е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), с участието на асоциирания партньор на Центъра – Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). 

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти