Предлагаме решения за радиационни измервания, мониториниг и защита в градска среда

Ивайло Пастухов, магистър по физика и ръководител на акредитиран Орган за радиационен контрол към Тита-Консулт

Ивайло Пастухов, магистър по физика и ръководител на акредитиран Орган за радиационен контрол към Тита-Консулт

Уважаеми г-н Пастухов, в началото на нашия разговор бихте ли представили накратко дейността на фирма Тита-Консулт пред читателската аудитория на списание Инфрабилд?

Тита-Консулт е компания, която развива пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита. Основана е още през 1994 година от преподаватели и научни работници от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, начело с проф. Д-р Цветан Бончев. Най-напред усилията на фирмата бяха насочени към изследване на последиците в България от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. Още в началото започнахме работа и за решаването на някои важни проблеми в АЕЦ „Козлодуй“.

В последствие обхватът на дейностите, с които се занимаваме се разширява значително, но като цяло се запазва основният фокус върху радиационния контрол и радиационната защита. Това включва измерването на различни радиационни параметри, доставка и сервиз на апаратура за радиационен контрол, доставка на радиоактивни източници, транспорт на радиоактивни вещества и други. В работата си фирмата прилага сертифицирани системи за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, околната среда и сигурността на информацията.

Притежава също и всички необходими лицензии и разрешения за сферите на дейност, в които работи. Днес екипът на Тита-Консулт се състои както от бивши преподаватели от физическия факултет на Софийския университет и кадри от АЕЦ „Козлодуй“, така и от много млади специалисти - физици и инженери. В този смисъл ние успяваме да постигнем връзка между поколенията и да осъществяваме приемственост на ценни знания в областта на радиационната защита.

Казахте, че една от основните дейности на компанията е свързана с осъществяване на радиационни измервания и контрол. Бихте ли разказали по-подробно какво включва това?

Още от 2013 година към Тита-Консулт има създаден Орган за радиационен контрол (ОРК), който към днешна дата има уникален за страната ни обхват на акредитация. Ние сме единствените, които освен стандартните измервания на мощност на еквивалентната доза (МЕД) от гама лъчи и повърхностни замърсявания, предлагаме и допълнителен набор от акредитирани измервания и контрол. Това включва измерване на мощност на еквивалентната доза от неутрони и рентгенови лъчи, проверка на херметичност на източници на йонизиращи лъчения, използвани в промишлеността, медицината и науката, както и измервания на радон във въздух (по два метода), във вода и над почва.

Нашият Орган за радиационен контрол е първият в България, акредитиран да извършва радиационен контрол на твърди материали (метали и строителни материали), предвидени за рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци. Това ни дава възможност да предоставяме достоверни резултати, на които да се основават решения за така нареченото условно и безусловно освобождаване на материали, например от атомната електроцентрала.

Като продължение, бихте ли споделили кои са основните клиентите на компанията?

Сред основните ни клиенти са медицински заведения, например комплексни онкологични центрове, където има различни източници или генератори на йонизиращи лъчения - рентгенови апарати, скенери, линейни ускорители, позитрон-емисионни томографи, гама-облъчвателни уредби и други. Извършваме също радиационен контрол в промишлеността, където проверяваме радиационните полета около източниците на йонизиращи лъчения. Проверяваме тяхната херметичност, за да установим дали е безопасно да продължи експлоатация им, след изтичане на препоръчания от производителите срок.

В областта на инфраструктурата извършваме радиационен контрол и в обекти от околната среда, например терени, върху които или в близост до които е извършван рудодобив или преработка на руди, при което е възможно да се получи повишаване на естествената радиоактивност. Обследваме и различни други елементи от инфраструктурата, такива като пътища, сгради и др., където идентифицираме, локализираме и маркираме зони с радиоактивно замърсяване. Не на последно място, наши клиенти са и хора, които искат да изследваме домовете им, тяхната жизнена среда - апартаменти и къщи, за да установим влиянието на терените, върху които живеят или строителните материали, от които са построени жилищата им.

Неотдавна се проведе конференция, посветена на мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. От какво беше продиктуван интереса към тази тема?

Първата експертна конференция „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда и готовност за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“ се проведе в края на май тази година. Целта й беше да покажем каква е ситуацията у нас, как се справяме с тези предизвикателства и как може да работим за едно по-чисто бъдеще. По време на тази конференция беше споделена информация, която е полезна за специалистите от тази област, но също и за цялата ни общественост. В България, за съжаление, от доста години се неглижират различни радиоактивни замърсявания, за които има какво да се направи. С конференцията искахме да покажем, че тези радиоактивни източници могат да бъдат изследвани, характеризирани и в резултат - минимизирано замърсяването от тях.

Развитието на добри практики в областта на радиационната защита е от голямо значение за обществото, защото от тях до голяма степен зависи съхраняването на здравето и живота на хората, както и опазването на околната среда. От друга страна, живеейки в доста несигурно време, не бива да подценяваме рисковете и възможностите за радиоактивно замърсяване. В тази връзка, по време на конференцията беше отделено и специално внимание на готовността на обществото, науката и бизнеса за справяне с радиоактивно замърсяване в градска среда.

Бихте ли разказали повече и за специфичните решения, които Тита-Консулт предлага за справяне с радиоактивното замърсяване в градска среда?

Тита-Консулт разполага с най-съвременни технологични решения за установяване на радиоактивни замърсявания. Те могат да работят както като самостоятелни средства, така и в единна система, която да осъществява степенувано радиационно разузнаване. За първоначалното откриване и картиране на замърсяванията, използваме аеро- и наземна мобилна гама-спектрометрична система, състояща се от сцинтилационни детектори (NaI) с общ обем от 16 l. Обследването с нея може да се направи първо от въздуха, с помощта на хеликоптер, а впоследствие и наземно, дори с лек автомобил. По време на този етап получаваме първоначалната информация за мащабите и радионуклидния състав на замърсяванията - генерират се различни радиационни карти: за мощност на дозата, за специфична активност от различни радионуклиди и др.

Като използваме получените резултати, можем да преминем към следващия етап - стационарно радиационно разузнаване. При него, на местата на „горещите“ петна, разполагаме полупроводников (HPGe) in situ гама-спектрометър за характеризиране на замърсени повърхности, терени и опаковани радиоактивни отпадъци. Високата разделителна способност на този тип детектори, позволява отлична идентификация на присъстващите в замърсяването радионуклиди. С помощта на софтуера на системата, избираме подходящ за ситуацията геометричен модел и получаваме най-добрата количествена характеристика на замърсяването, която можем да постигнем в полеви условия.

В етапа на стационарно радиационно разузнаване, използваме и най-модерния в момента тип система - визуализиращ гама-спектрометър. Това отново е портативен уред за идентифициране, локализиране и количествено определяне на гама-радионуклиди, но с него можем дори да „видим“ радиоактивността! Детекторът е полупроводников, CZT (CdZnTe), с обем едва 6 cm3. Качествата му са подобни на HPGe, но работи при стайна температура и може да започне да работи за по-малко от 2 минути! Спектрометричен е и разделителната му способност е < 1,1% за 137Cs (662 keV). Уредът регистрира гама-квантите в телесен ъгъл 4π. „Визуализирането“ на мястото, от което идват гама-квантите се осъществява с помощта на пикселизирания електрод на детектора.

С помощта на тези, най-модерни в своята област, технически средства, както и на хората - специалисти в областта на радиационния контрол и мониторинг, с каквито Тита-Консулт разполага, можем да установим (има ли или няма?), локализираме (какви са географските/ геометричните граници?), идентифицираме (какво е радионуклидното съдържание?) и определим количествено (колко е активността?) дадено радиоактивно замърсяване.

В заключение, за нашите читатели ще бъде интересно да научат, какви ще бъдат приоритетите на компанията по отношение на радиационния мониторинг в градска среда?

Основен приоритет на Тита-Консулт винаги е била, е и ще бъде радиационната безопасност на хората. От тази гледна точка, ние ще продължим да наблюдаваме и изследваме познатите ни вече радиоекологични проблеми, засягащи градската или близката до нея среда. С помощта на модерните технологии, с които разполагаме, ще разширяваме изследваните територии. Целта ни е да насочваме вниманието на отговорните институции към съществуващите проблеми с радиоактивността в жизнената ни среда, както и да повишаваме информираността на населението по тези въпроси.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти