Ползите от реализирането на проекта са огромни и скоро ще бъдат усетени

инж. Илиан Милев, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе

инж. Илиан Милев, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе

Уважаеми г-н Милев, в началото ще бъде интересно да научим малко повече за ВиК - Русе. Каква територия обслужва дружеството и на какви водоизточници разчита?

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе обслужва 87 населени места в Русенска област, като общата площ на обслужваната територия е 2803km2. За осигуряването на необходимите водни количества разчитаме на 219 подземни водоизточника, от които 165 са в режим на редовна експлоатация, а 54 са резервни. Водочерпенето се извършва от сондажни и шахтови кладенци, кладенци тип „Раней“, дренажи и каптажи на естествени извори.

Реконструкцията на ВиК мрежата на Русе е един от най-значимите проекти в последните години. Бихте ли ни разказали как протече процесът, кои бяха основните предизвикателства пред дружеството?

Действително, проектът ни, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, е един от най-значимите инфраструктурни проекти, реализирани в град Русе през последните 20 години. Строителните дейности вече са почти напълно приключили. Изградени са около 98% от предвидената мрежа. За два от обектите има издадено разрешение за ползване, строителните дейности на следващите два обекта са завършили и предстои назначаване на Държавна приемателна комисия. В момента се извършва реконструкция на водопроводни клонове, заложена в последния договор за инженеринг.

В началото на есента очакваме да приключи и възстановяването на настилките по уличните участъци, където строително-монтажните работи по подмяната на ВиК мрежата са завършили. След като и последните три обекта бъдат приети, за тях също започва да тече едногодишен срок за съобщаване и отстраняване на дефекти, затова, ако в хода на работата установим, че даден участък не е изпълнен достатъчно добре, ще уведомим съответния изпълнител, който трябва да предприеме действия за отстраняване на дефекта.

Сред основните предизвикателства, които бих могъл да посоча, са мащабът на проекта и фактът, че строителството се извърши в градски условия. Строителните дейности се изпълняваха в различни райони в град Русе, което доведе до затрудняване на автомобилния трафик и по-чести планови спирания на водоподаването заради изграждането на водопроводни връзки. Особено трудно е било изпълнението на обекта в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, където е изградена канализационна мрежа. Поради естеството на работата е било необходимо да се разкопаят всички улици, строителството се е изпълнявало в близост до жилищни и обществени сгради. В продължение на повече от година двата квартала бяха строителна площадка.

Благодарен съм на жителите на град Русе за изключителното търпение, което проявиха. За никого не е тайна, че всяко подобно строителство предизвиква големи неудобства за гражданите. Разбира се, получавахме оплаквания, но винаги сме се стремили да отговаряме на потребителите в кратки срокове и да разрешаваме възникващите в хода на работата проблеми. Мисля, че е важно да отбележа, че успяхме да подменим довеждащите водопроводи от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ с дължина от приблизително 10 км, които са основни за захранването на града с вода, като през целия период на строителството не допуснахме нито веднъж да се прекъсне водоснабдяването на населеното място.

Технологичната последователност при изграждането на новите водопроводи налагаше съвместна работа на участъци от старите водопроводи и новоизградените. Управлението на системите за водоподаване беше едно сериозно предизвикателство по време на строителните дейности, но добрата организация и отговорното отношение на изпълнителя и на нашите служители допринесоха за успешното завършване на работата по реконструкцията.

Също така бих казал, че координирането на действията на различните изпълнители беше труден процес. Всички искаха да изпълнят предвиденото в съответния договор за инженеринг възможно най-скоро, но с колегите трябваше да организираме работата по такъв начин, че да не се стига до спиране на водоподаването в големи райони за дълго време и да не се блокира напълно движението в града. За тази цел поддържахме непрекъсната комуникация с всички строители за съвместяване на дейностите в обхвата на техните договорни задължения, както и с общинското ръководство.

Ползите от реализирането на проекта са огромни и скоро ще бъдат усетени

В резултат, какво очаквате от изпълнението на проекта? Как с него ще се подобри предлаганата от дружеството услуга и в крайна сметка животът на хората, живеещи в общината?

Ползите от изпълнението на проектните дейности са огромни и съм сигурен, че русенците ще ги усетят скоро след приключването на строителството. Първо, главната цел на проекта е да се постигне съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Изградихме канализация в два големи квартала, която е с обща дължина от приблизително 44 км.

Жителите на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ неведнъж излизаха на протести през последните десет години поради това, че се налага да използват септични ями, което не само е неудобно и неприятно, а и опасно за околната среда, тъй като използваната вода се заустваше без пречистване. Сега отпадъчните води от двата квартала се отвеждат по новоизградената мрежа до градската пречиствателна станция. Подменени са и над 60 км водопроводи в града, част от които бяха на повече от 60-70 години. Новоположената инфраструктура ще осигури ограничаване на броя на авариите по мрежата и загубите на вода. Бих казал, че успешното изпълнение на проектните дейности е една голяма и важна крачка напред в развитието на русенското водоснабдяване.

Ползите от реализирането на проекта са огромни и скоро ще бъдат усетени

Абонатите на ВиК - Русе ще могат да се възползват и от нова електронна услуга за известяване при аварии и планови спирания. В тази връзка, как виждате значението на дигиталните технологии в дейността на дружеството?

Считам, че дигиталните технологии навлизат стремглаво във все повече сфери на живота ни. ВиК секторът не може да пренебрегва бързия им растеж, който в редица отрасли води до автоматизиране и цифровизиране на значителен брой производствени и бизнес процеси. Уведомяването на граждани по електронен път за предстоящи планови спирания или за възникнали аварии е добър пример за успешно внедряване на новите технологии в работата, но не е единственото направление, в което работим. Планираме броят на услугите ни, които се извършват по електронен път, да се увеличи, като тук визирам осигуряване на възможност за подаване на повече документи онлайн и разширяване на функциите на съществуващото ни мобилно приложение.

Освен в административното обслужване, новите технологии намират приложение и в управлението на технологичните процеси. Например, в рамките на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда“, изграждаме система за дистанционен мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа, където се монтират енергийно независими сензори и контролери. Монтираните устройства ще предават актуална информация за статуса на мрежата към системата за мониторинг, а това ще ограничи времето за аварийни преливания на канализационните колектори и клонове през преливници и ревизионни шахти и ще подпомогне работата на аналитичните ни специалисти и експлоатационните екипи, като ще позволи постоянен дистанционен контрол на канализационната мрежа и прилежащите към нея съоръжения.

В заключение, как виждате възможностите за бъдещо развитие на ВиК Русе? Какви ще бъдат приоритетите и накъде ще бъдат насочени вашите усилия?

От първостепенно значение за бъдещото развитие на ВиК - Русе е да запазим непрекъснатостта на водоснабдяването на всички населени места, които дружеството ни обслужва. Във връзка с това е особено важно да инвестираме в модернизиране на помпените и пречиствателните станции и ВиК съоръжения, които трябва да бъдат снабдени с енергоефективно и надеждно оборудване. Ще работим и за намаляване на загубите на вода, тъй като водните ресурси не са даденост и трябва да се използват рационално.
Сред основните ни приоритети е и инвестирането в развитие на човешките ресурси. Отрасълът „Водоснабдяване и канализация“ определено страда от недостиг на тесни специалисти, затова ще увеличим възможностите на персонала ни за обучения за надграждане на знанията и уменията. Проблемът с липсата на квалифицирани кадри обаче не може да се реши само на местно равнище. Според мен държавата също трябва да води по-активна политика за формиране и задържане на младите специалисти в страната.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти