Изключителните права върху обекти на ИС предоставят множество предимства на притежателите си

магистър Константин Тахтаджиев, патентно бюро “K TAHTADJIEV

магистър Константин Тахтаджиев патентно бюро “K TAHTADJIEV

Патентно бюро "K TAHTADJIEV" е едно от водещите бюра в областта на индустриалната собственост в България. Магистър Тахтаджиев, разкажете повече за основните акцентите във Вашата дейност.

Основано през далечната 1993 г. от моя покоен дядо – Костадин Тахтаджиев, патентното бюро “K TAHTADJIEV” е едно от първите и водещите бюра в областта на закрилата на обекти на индустриална собственост в България. Акцентът на бюрото е върху закрилата на всички обекти на индустриална собственост, а именно патенти за изобретения, регистрации на полезни модели, регистрация на търговски марки и промишлени дизайни, както в България, така и в Европа и международен аспект. Завършил съм бакалавърска степен на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София, специалност приложна математика, а също така и магистърска степен в Софийския университет в София, специалност „защита на информацията в компютърните системи и мрежи“.

Присъединих се към екипа на патентното бюрото K TAHTADJIEV през 2007 г. и се фокусирах главно върху подготовката, подаването, проследяване на процедурата и представителството по заявки за български патенти за изобретения и регистрации на полезни модели, PCT заявки, заявки за Европейски патенти, валидизация на Европейски патенти, патентни проучвания и стратегии.  Благодарение на придобития опит и знания като стажант в патентното бюро, впоследствие издържах всички изпити за вписване в списъка като представител по индустриална собственост (ПИС) в областта на патенти, търговски марки и промишлени дизайни пред Българското патентно ведомство.

Считам че през годините назад успях да придобия и богат опит във всички аспекти на търговските марки и промишлени дизайни, включително подаване на заявки, проследяване на процедурите и регистрация на търговски марки, опозиции, поддържане на придобити права на ИС, проучвания, нарушения, наказателни и съдебни производства и стратегически въпроси пред Българското Патентно Ведомство, Европейското патентно ведомство (ЕПВ), EUIPO и СОИС. През 2018 г., успешно положих всички EQE (European Qualifying Examination) изпити пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен от първия си опит и придобих авторитетната квалификация на Европейски Патентен Представител.

Към настоящия момент съм сред малцината активно действащи европейските патентни представители в България, който е вписан в списъка на квалифицираните европейски патентни представители преди ЕПВ чрез полагане на EQE изпит, а не съм вписан по право, базирано на предходно придобитата си квалификация на Български патентен представител. Член съм на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI) и на Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (EPI). Понастоящем съм избран като пълноправен член на Съвета на Европейския патентен институт, представляващ България.

Бихте ли разяснили на нашата аудитория какви са обектите на индустриална собственост, които споменахте?

Патентът е правната форма на закрила на изобретение което е ново, притежава изобретателска стъпка и е способно или може да се използва в промишлеността (т.е. е промишлено приложимо). В общия случай, под изобретение следва да се разбира ново и изобретателско решение на даден технически проблем, в която и да е област на техниката.
Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава (индивидуализира) продуктите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Продуктите, които идентифицира, могат да бъдат стоки или услуги. Промишленият дизайн пък защитава видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях.

Независимо от това как работи или функционира този продукт и независимо под каква търговска марка се предлага на пазара, той може да бъде защитен самостоятелно чрез регистрация на промишлен дизайн. Дизайнът е приложим в голямо разнообразие от промишлени, модни и занаятчийски продукти, от технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети; от домакински продукти, играчки, мебели и електрически уреди до автомобили и архитектурни конструкции; от текстилни дизайни до спортни съоръжения. Индустриалният дизайн също е важен по отношение на опаковките на продуктите.

Какви права предоставят тези обекти на ИС и защо са ценни за компаниите от индустрията?

Много често компаниите, търсещи закрила на своите индустриални продукти, считат че предоставеното право е положително право, т.е. право на ползване. Напротив, всяка една закрила на обект на ИС, цитирана по-горе, предоставя на притежателя си изключително право, т.е. негативно право, а именно правoто да “изключва” (да не допуска) използването на изобретението, търговската марката или дизайна от трети лица в търговската дейност за ограничен период от време. Допълнително, всеки един защитен обекта на ИС като актив на компанията може да бъде прехвърлян и/или лицензиран. С оглед на горното, изключителните права върху обекти на ИС предоставят множество предимства на притежателите си, а именно силна пазарна позиция и конкурентно предимство, мощен инструмент за предприемане на действия срещу имитатори и нарушители, повишена способност за получаване на безвъзмездни средства и / или набиране на средства по инвестиционни програми, положителен имидж за Вашето предприятие.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти