Изграждаме иновационен научно-технологичен хъб за чисти технологии и кръгова икономика

Проф. дбн д-р Яна Топалова, координатор на Центъра по компетентност „Clean&Circle“

Проф. дбн д-р Яна Топалова, координатор на Центъра по компетентност „Clean&Circle“

Проф. Топалова, бихте ли представили за читателите на сп. Инфрабилд проекта Център по компетентност „Clean&Circle“?

Изграждането и развитието на Центъра по компетентност Clean&Circle е основната цел на проекта BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Началото му беше дадено през месец март 2018 г. и ще приключи през месец ноември 2023 г., т. е. продължителност 68 месеца. Проектът е финансиран с близо 24 млн. лв. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е изцяло иновативен. Такива проекти досега не са изпълнявани. Той има три равнища на дейности, които екипът реализира едновременно: 1/ изграждане на съвременна инфраструктура - сграда, реконструкция на лаборатории, закупуване, въвеждане в експлоатация на най-модерна апаратура, фокусирана върху целта; 2/ изграждане на професионален капацитет - сработен екип между опитни и млади изследователи с високи специализирани и интердисциплинарни компетентности в областта на чистите технологии; 3/ създаване на висококачествен научно-технологични продукти /технологии с високо равнище на технологична готовност/ и тяхната целева комерсиализация за постигане на енергийна, ресурсна ефективност, кръгова икономика, биоикономика в духа на Зелената сделка. Това са настоящите и бъдещите приоритети на ЕС.

Голяма част от предвидените средства са за построяването на нова високотехнологична сграда с най-съвременна апаратура. Самата сграда ще има важни екологични и технологични особености и ще функционира като ЛИВИНГ ЛАБ /т. е. ще може да се използва за изследвания на интегрални екологични решения/. Голяма част от научната инфраструктура - уреди и апарати - вече са закупени и с тях се разработват иновативни технологии за контрол и пречистване на води, оползотворяване на отпадъци, включването им в кръговата икономика като нов, трансформиран ресурс. Сградата е вече с финализиран и одобрен проект, който в съвсем близък срок ще започне да се изпълнява. Изграждането и оборудването на сградата ще се осъществи върху терен с площ 5000 m2 в гр. София на ул. „Джеймс Баучер“ №1. Тя ще съдържа 12 лабораторни комплекса и 1 акселератор за технологично предприемачество и трансфер. При партньорите на Clean&Circle е предвидена и модернизация на съществуващи лаборатории. Новото в проекта е, че той се осъществява от екип, обединяващ едни от най-изявените институции, работещи в областта на чистите технологии.

Водеща организация в Центъра по компетентност е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с петте си природонаучни факултета (Биологически, Физически, Геолого-географски, Факултет по математика и информатика и Факултет по химия и фармация). Ключови партньори са: УАСГ със Строителния факултет и Хидротехническия факултет, Лесотехническия университет в София, Университет „Професор д-р Асен Златаров“ - Бургас, Българската академия на науките с институтите си по Физикохимия, Органична химия с център по фитохимия, Микробиология „Стефан Ангелов“ и Фондация „Клийнтех България“. Асоциирани партньори на Центъра по компетентност са: Столична община, Столичното предприятие за третиране на отпадъци; „Софийска вода“ АД, Интерпласт БГ - ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет на Модена, Италия.

Какви са основните направления за развитие по Центъра за компетентност?

Направленията на Clean&Circle са замислени и ще бъдат реализирани в духа на най-новите стратегии и приоритети на ЕС - въвеждане на принципите на кръговата икономика на технологично равнище, създаване на нискотоксична околна среда, ефективни водопречиствателни технологии и такива за оползотворяване на отпадъците и превръщането им в ресурс, иновации в областта на енергийнaта ефективност, биоикономиката и биотехнологиите.

Укрепването, усъвършенстването и развитието на Центъра се реализират в три модула: твърди отпадъци, води и енергия. Във всеки модул има по две направления: 1/ контрол и индикация на водните ресурси, отпадъците и възможностите за нови възобновяеми и ниско въглеродни източници на енергия; 2/ създаване на технологии с механизъм за бързото им внедряване в практиката. Вече имаме създадени няколко технологии с различно ниво на технологична готовност: управление на детоксикационни процеси на токсични замърсители, технологии с алги за елиминиране на азот и фосфор след тривиалните водопречиствателни процеси, молекулярен имейдж контрол на продукцията на биогаз в метантанковете на ПСОВ „Кубратово“. Започна работа по съвместни технологии за контрол на Sars-Cov-2, технологии за превръщането на РДФ в абсорбенти за пречистване на води, превръщането на пепели в стъклокерамики и др. Работим по технологии и модификации на вече съществуващи такива с цел модернизация и по поръчка на бизнеса.

Модерното оборудване е в основата на ефективната изследователска работа. Какво е нивото на лабораториите на Центъра? Предстоят ли модернизации в тази посока?

Проектът е вече в 36-ия месец от неговата реализация. При голяма част от партньорите са проведени обществени поръчки, закупени и пуснати са в експлоатация съвременни апарати за измерване на основните параметри според законодателството ни за качеството на водите, отпадъците и управлението на технологиите. Целта е изградените лаборатории да се сертифицират. Тук специално искам да подчертая, че апаратите са с възможности за развитие, верификация на иновативни индикаторни технологии, които ще могат в реално време да проследяват замърсяване и замърсители - токсични химикали, органика, патогенни и условно-патогенни микроорганизми и други замърсители, структура и използваемост на отпадъците по стандартизираните и научни методи. Тези апарати са предпоставка за по-убедителното и успешно представяне на чистите технологии пред бизнеса като бързо приложими и полезни. Концентрацията и интеграцията на апаратурата и подготвените специалисти са база да се предлагат кръгови решения, включващи едновременно - пречистване на води, оползотворяване на отпадъците с енергийната ефективност.

За осъществяването на научно-изследователска работа са необходими добре подготвени и отдадени кадри. Разкажете за екипа, с които работите? 

Екипът наистина е мотивиран и отдаден на изпълнението на проекта в по-тесен план и на създаването и реализацията на чистите технологии и технологичното предприемачество в по-широк план. В момента в Clean&Circle има назначени и работещи 80 изследователи - професори, доценти, главни асистенти, доктори, химици, биотехнолози, инженери, специалисти по поддържане на големи бази данни. Характерното е, че той представлява обединение на изследователски школи, в които работят експерти на различна възраст, но с фокусирани усилия в една посока - реални чисти технологии, развита кръгова икономика, преход от равнището на „плахите иноватори“ към „смелите, устойчиви, реалистични иноватори“. Опитните изследователи полагат специална грижа за израстването на младите и развитието у тях на професионални компетентности и подходящи меки умения, за да посрещат предизвикателствата на съвременната наука, технологии и бизнес в национален, регионален и глобален аспект - нулев отпадък, чисти води и околна среда, възобновяеми и нисковъглеродни енергийни източници, дигитализация и бърза използваемост на наличните и новите бази данни. Така нашата амбиция е Центърът Clean&Circle да се превърне в иновационен научно-технологичен регионален хъб в областта на чистите технологии и кръговата икономика.

Паралелно с това Clean&Circle обучава студенти, докторанти и постдокторанти, компетентни специалисти, които ще са подходящо попълнение на високо подготвени кадри за бизнеса и специализираните отдели Inno&R&D. Ние вече работим за т. н. STEM специалисти и предлагаме специализирани обучения в сферите на компетентност на Центъра, като управление на екологични рискове, въвеждане на елементи и цялостни системи за управление на околната среда, дейности по ОВОС, управление на водопречиствателни технологии, управление и кръгови решения за строителни, токсични и биоразградими отпадъци, принципи и технологични основи на кръговата икономика и др.

Центърът по компетентност работи за приобщаване на цялата общественост към идеите на устойчивото развитие. Единството на високите технологии за чиста околна среда и сътрудничеството между науката, бизнеса и обществото, несъмнено ще доведе до подобряване на качеството на живот в България.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти