Инженерите ни играят важна роля в развитието на икономиката

проф. д-р инж. Елена Пенева, декан на Геодезически факултет Университет по архитектура, строителство и геодезия

проф. д-р инж. Елена Пенева, декан на Геодезически факултет Университет по архитектура, строителство и геодезия

Уважаема проф. д-р инж. Пенева, бихте ли представили Геодезически факултет, който ръководите?

Геодезически факултет при УАСГ е основното звено за обучение и подготовка на инженери по Геодезия в страната. Специалност Геодезия, първоначално под наименованието Земемерно инженерство, е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище в България. В рамките на честванията по случай 80-тата годишнина на университета, организирахме и честване по случай 80 годишната история на висшето геодезическо образование в България. В ГФ са събрани повече от 60 специалисти - преподаватели и служители в областта на геодезията, картографията, кадастъра, фотограметрията и дистанционните методи, устройството на земи, управлението на имоти.

Факултетът разполага с най-многобройната и съвременна апаратура, технологии, софтуер. При нас се съхраняват традициите от възникването на университета ни за обучение в нашите дисциплини. ГФ успешно си сътрудничи с всички държавни институции и професионални организации в областта на геодезията, общински и частни фирми в областта като това сътрудничество е обосновано на взаимната ни необходимост за осъществяване на проекти и задачи от европейско, национално и местно ниво. Сътрудничим си и сме подпомагани от дистрибуторите на геодезически продукти и специализиран софтуер за осъществяване на обучението. Имаме научни проекти и със сродни висши училища в чужбина, както и обмен на студенти и преподаватели.

Като специалист по геодезия, бихте ли ни разказали повече за тази специалност.

Специалност Геодезия е широкопрофилна и като такава има положителна акредитационна оценка като специалност от две регулирани професии „Инженер в геодезията,картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление Архитектура, строителство и геодезия. Науката Геодезия възниква при първите съзнателни действия на хората. Тя е възникнала със стремежа за знания на хората за това къде са, какво обитават/притежават в пространството и впоследствие при изграждане на системата за разпределение на собственост и отчитане на права и задължения на общността.

Най-известните философи, математици, астрономи в древността са решавали геодезически въпроси: като този за фигурата на Земята е вълнувал академичната общност още от 16, 17 и 18 век. Това е основна научна задача на Геодезията. Най-известните учени работят по този въпрос столетия и в 18 век, след фундаменталните трудове на Нютон, който обвързва фигурата на Земята с нейното външно гравитационно поле, се полагат основите за научното решение на въпроса. Класическата дефиниция е дадена от Хелмерт през 1880 г. „Наука за измерване и изобразяване на земната повърхност“. Оттогава до наши дни Геодезията се развива стремглаво. Така че, Геодезията изучава Земята глобално. Тя е част и от инженерните науки, защото дава локално информация за земната повърхност с възможно най-висока точност в единна координатна система, позиционирана в пространството и времето.

Геодезическите дейности са тези, без които не може да започне инженерното инвестиционно проектиране, да се осъществи строителството и не може да се направи експлоатация на нито едно строително и инфраструктурно съоръжение. С геодезическите дейности започва и завършва живота си всяка сграда и съоръжение. Всичко свързано с измерване, регистриране и позициониране на обекти в пространството и във времето се извършва от инженери по Геодезия.

Част от геодезическите дейности са създаването и поддържането на всички картографски продукти за територията на страната, създаването и поддържането на информационните системи на кадастъра, устройствено планиране и устройство на територията, инженерните дейности в инвестиционното проектиране, още и навигацията и геоинформатиката. Възпитаниците ни имат познания за всички изброени аспекти на приложение на науката и професията. В предлаганото обучение студентите се сблъскват с решаването на множество теоретични и практически задачи, като се стремим натрупването на знания да става систематично, етапно и целенасочено.

Кои са технологиите, които ползвате в работата си?

В нашата специалност се изучават всички съвременни методи за набиране на информация - чрез сканиращи системи, безпилотни летателни апарати, глобални навигационни спътникови системи, дистанционни изследвания, обработката на спътникови измервания и данни за прецизно позициониране и за елементи на гравитационното поле на Земята за създаване на три-, четири-, петмерни и т. н. актуални, достоверни, точни пространствени модели под/върху/над земната повърхност.

Акцент в обучението е придобиването на знания за работа с геоинформационни технологии при набиране, визуализиране, съхранение, разпространение на данни/информация с цел изучаване на системата Земя. В рамките на практическото обучение се решават задачи и се разработват проекти по реални обекти във всички направления на специалността. Като заключителният етап в обучението - разработване и защита на дипломна работа, е показател за качеството на обучение на инженерите по Геодезия. Дипломните работи са на съвременни и интересни теми, реализирани с прилагането на актуални методи и технологии.

Представят се теми с национално значение, като аспекти за изграждане, оценка и анализи на геодезическата основа на страната, изучаване на геодинамични процеси. Интерес представляват и работите свързани със съвременни разработки на класически картографски продукти, като интерактивни карти и атласи и картографско моделиране. В направленията геоинформатика, кадастър и приложна геодезия се разработват актуални теми и проблеми от практиката. Традиционно високо се оценяват дипломни работи с иновативен характер.

Какво е значението на специалистите, обучени в Геодезически факултет, за икономиката на страната?

Инженерите завършили ГФ играят важна роля в развитието на икономиката и устойчивото развитие на страната, като предоставят технически опит и знания, необходими за различните геопространствени и инфраструктурни проекти. Инженерите по Геодезия предоставят услуги, свързани с подготовката на строителната площадка, планирането на строителството и измерването и контрола на строителните конструкции и дейности. Те допринасят и за планирането и управлението на инфраструктурни проекти, като например пътища, мостове и водни системи, като предоставят точна и надеждна информация за местоположението и състоянието на тези обекти.

Геодезистите имат ключова роля в управлението и опазването на природните ресурси, като например водните ресурси, минералите и горите, като предоставят точна и актуална информация за местоположението, разпределението и качеството на тези ресурси. Те могат да подпомагат мониторинга и управлението на околната среда, като предоставят данни и информация за земеползването, земното покритие и други фактори, които оказват влияние върху нея.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти