ИНЖЕНЕРИК предлага комплексни решения за възобновяеми енергийни източници

Екипът на ИНЖЕНЕРИК предоставя комплексни услуги за клиенти търсещи алтернативна и възобновяема енергия. Нашият опит стъпва върху възобновяеми и алтернативни енергии, включващи използването на биомаса и геотермална енергия, както и слънчеви, вятърни и водноелектрически системи. „Ние от ИНЖЕНЕРИК можем да ви предложим решения комбиниращи различни ВЕИ с цел изготвяне на оптимален денонощен, седмичен и годишен баланс на добитата енергия“, споделят от компанията. „Това от своя страна гарантира устойчиво управление на технологичните процеси в един производствен цикъл“.

ИНЖЕНЕРИК предлага комплексни решения за възобновяеми енергийни източници

Хидроенергия - Водно електрическите централи (ВЕЦ) са относително ширко разпространени в България поради планинския й терен. Тези централи преобразуват потенциалната енергия на водата в електрическа посредством задвижване на турбина или система оттурбнини. Малките ВЕЦ, максимална мощност до 10MW, се характеризират с по-малки изисквания относно автоматизация, себестойност на продукта, квалификация на персонала и сигурност. Този тип малки водни електроцентрали могат да се изградят на различни водни източници. ИНЖЕНЕРИК си партнира с водещи фирми в областта на енергетиката, използвайки най-новите технологии и оптимизационни решения за микро, мини и малки ВЕЦ.

Анаеробно стабилизиране на биомаса - Фирма Инженерик предоставя инженерни консултации в областта на добив на биогаз от анаеробно третиране на органична материя. Това включва планиране, проектиране, управле ние на проекти и надзор по време на изграждане на инсталации за добив на биогаз от органични отпадъци. Биогазът може да се произвежда чрез преработка на остатъчни отпадъци от добитък (тор и храна негодна за ядене), производство на храни (плодови и зеленчукови отпадъци, остатъци от месо, риба и млечни продукти, пивоварни отпадъци, хранителни отпадъци и много други) и отпадъчни води от промишлени пречист вателни станции.

Чрез изграждането на електроцентрали за биогаз селското стопанство поема важен принос за доставката на енергия от възобновяеми източници, както и за обезвреждането на органични отпа дъци. Цикълът може да бъде затворен като излишната продуцирана утайка след анаеробното стабилизиране може да бъде компостирана, като по този начин компоста може да се използва като висококачествен тор.

Геотермална енергия -  Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съо ръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.

Геотермалния потенциал в България по различни оценки възлиза между 136 до 154 източника. От тях около 50 са с доказан потенциал 469MW за добива не на геотермална енергия. Основната частотводите са нискотемпературни в интервала 20-90°С. Водите с темпе ратура над 90°С са до 4% от общия дебит. Фирма Инженерик може да предложи проектиране и консултиране с цел внедряване на геотермални системи, отговарящи на последните технологични новости. Това включва непрекъснат мониторинг и усъвършенстван анализ позволяващ подобрена производител ност. Резултатите са по-висока ефективностна конверсия и по-ниски емисии на CO . Компанията предлага софтуер за 2 системна информация и отчети в реал но време. Записаните данни се използват за отчитане на исторически резултати и анализ на тенденциите.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти