Булгартрансгаз продължава да разширява газопреносната си инфраструктура

Българският газопреносен оператор обяви открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата - Сидирокастро и Негру Вода - Кардам“. Проектите за повишаване на капацитета от Гърция към България и от България към Румъния са ключова част от Вертикалния газов коридор и от изпълнението на заложените цели за диверсификация и подобряване сигурността на доставките. Реализацията на проектите ще осигури техническа възможност газопреносната мрежа на Булгартрансгаз да осъществи пренос на нарастващи количества природен газ от разнообразни надеждни източници в посока от юг на север.

Булгартрансгаз продължава да разширява газопреносната си инфраструктура

Първата обособена позиция е за обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, който ще се реализира на три етапа, изпълнявани едновременно: линейна част, станция за очистване на газопровода „Кулата“ и станция за очистване на газопровода „Кресна”. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 700 и дължина около 48км, както и съпътстващите го технологични съоръжения.
Втората позиция е с предмет „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, който ще бъде реализиран на три етапа, изпълнявани едновременно: линейна част, станция за очистване на газопровода „Пиперево 2” и АГРС „Радомир“. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 500 и дължина около 53км, АГРС „Радомир“ и газопроводно отклонение към него, както и съпътстващите го технологични съоръжения.

Булгартрансгаз продължава да разширява газопреносната си инфраструктура

Третата позиция е за „Лупинг от Рупча до Ветрино“ на два етапа, изпълнявани едновременно: линейна част и станция за очистване на газопровода „Ветрино”. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 1200 и дължина около 61км и съпътстващите го технологични съоръжения. Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията от приетото от Народното събрание на Република България, Решение за предприемане на действия във връзка инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. От газопреносния оператор споделят, че икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество и цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Булгартрансгаз е национално отговорен комбиниран газов оператор, осигуряващ лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България. Мисията на компанията е да осигурява пренос на природен газ, следвайки интересите на държавата и обществото, да гарантира условия за сигурност и устойчиво развитие на газовия пазар в страната и региона, да подпомага активно процеса на либерализация в духа на общоевропейската енергийна политика. В тази връзка Булгартрансгаз активно работи за поддържане и разширяване на надеждна газова инфраструктура на територията на Република България, с ключова роля в развитието на регионално значимите проекти в сектора и със значителен принос в постигането на целите за изграждане на единен общоевропейски свободен и конкурентен газов пазар.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти