България има сериозен потенциал за дълбока геотермална енергия

Инж. Никола Сечкарьов Българска Асоциация Геотермална енергия (БАГЕ)

Инж. Никола Сечкарьов Българска Асоциация Геотермална енергия (БАГЕ)

Инж. Сечкарьов, какво доведе до създаването на Българска Асоциация Геотермална енергия (БАГЕ)?

Ако трябва да съм максимално кратък и точен, основната причина за създаването на БАГЕ е интереса и желанието на малка група от експерти с дългогодишен международен опит в проучвателната геология, да поставим началото на реалното използване и оползотворяване на геотермалния потенциал на България. Това е чисто идеологичния замисъл на асоциацията. Прагматичният е, максимално широко обединение на експерти, фирми, организации, институти и университети, които да споделят знания и опит с оглед на създаване на благоприятни условия и развитие на този отрасъл, което е още една стъпка към увеличаване на използването на възобновяемата енергия и намаляване на въглеродния отпечатък върху планетата. Това само по себе си е невъзможно в момента по няколко причини, но на първо място бих поставил, липсата на законодателство, което да регламентира и позволява както проучването, така и добива на геотермална енергия.

Казано просто, в момента реализацията на подобни проекти в България е невъзможна, и точно поради тази причина, това е и един от приоритетните въпроси по които БАГЕ работи. В тази връзка, в асоциацията създадохме постоянна комисия, включваща юристи и експерти със солиден опит в международното право, която целенасочено се занимава с анализ на най-добрите практики в законодателната сфера на ключови страни. Тези държави са както от Европейския Съюз, така и извън Еврозоната, но всички те притежават традиции и работещо законодателство в областта на проучването и използването на геотермална енергия. Опитваме се, да извлечем максимума от техния опит, за да може максимално бързо да бъдат предложени и предприети законодателни промени в тази насока. Едва тогава, ще бъде възможно да се заговори за предстоящо използване на геотермалната енергия в България, защото потенциал на страната ни не липсва. Още една причина за създаването на БАГЕ, е масовата липса на разбиране за геотермалния, енергиен потенциала на страната ни.

Заедно с това е и недостатъчната информация за съвременните технологии и желание за тяхното прилагане, което би помогнало за дългосрочно, безопасно и устойчиво използване на тази чиста и достъпна енергия за обществото ни. За пример ще дам, многобройни интервюта на редица експерти в България, при които винаги темата на дискусия е топлите и горещи извори и минерални води във водоносни хоризонти на малка дълбочина, основно в известните СПА курорти. Нямам нищо против това разбира се, не искам да ме разберете погрешно. СПА комплексите имат своето място, но геотермалния енергиен потенциал на страната ни, далеч не се свежда до топли извори и комплекси за отдих и балнеолечение, и не разбирам, защо говорим само за тях? Ако трябва да съм напълно точен, те практически не представляват особен интерес, освен в локално изражение, именно за СПА комплекси и частично за отопление. Това, което представлява истински интерес за страната ни са високоминерализирани, хипертермални води, непригодни за употреба и скали с аномално висока температура и благоприятни филтрационни параметри, разположени на дълбочини от 5000-6000м.

Как геотермалната енергия ще доведе до изграждането на устойчива енергийна независимост в България?

България има сериозен потенциал за дълбока геотермална енергия, като реализирането на тези ресурси ще позволи изграждането на съоръжения за производство на електроенергия и промишлено отопление. Заедно с това, тази енергия ще ни помогне да постигнем целите си за декарбонизация, особено когато се използва съвместно с други възобновяеми енергийни източници, а също и с ядрената енергия. Въпреки това, когато планираме нашите дългосрочни стратегии и политики за преход към възобновяеми енергийни източници, трябва да сме реалисти и да осъзнаем, че това ще отнеме време. Вярвам също така, ще се съгласите, че живота в Европа днес и в близко бъдеще би бил немислим без фосилните горива и всеки, който твърди обратното, вероятно защитава нечий друг интерес.

Този енергиен микс, едва ли ще се промени скоро, особено при сегашната ситуация, но именно това е и момента, в който следва да се обърне сериозно внимание, оцени и инвестира в развитието на местни, алтернативни източници на възобновяема енергия. В този ред на мисли геотермалната енергия, несъмнено би имала ключова роля за страната ни. Добрата новина е, че настоящото правителството мисли сериозно в тази насока и при разговорите които имаме с тях, срещаме пълна подкрепа и желание за своевременно намиране на адекватни и работещи решения, с оглед на ускоряване на процеса по развитие на геотермалния енергиен потенциал на страната. Вярвам, че в много кратък период от време, ще сме свидетели на съществен напредък в тази насока и съм искрено благодарен на целия екип и всички членове на БАГЕ, които работят упорито за постигането на тези цели.

За професионалната ни аудитория ще бъде интересно да посочите успешни български примери или предстоящи проекти?

Преди всичко, професионалната аудитория е добре запозната със случващото се и следи внимателно развитието на сектора, с което трудно бих могъл да поднеса абсолютно нова и непозната информация. Нещо което може би ще е полезно, обаче да споделя е, наличието на информационен раздел, в интернет страницата на БАГЕ (www.bage.bg/bg), в който събираме и представяме обобщено всички новини свързани с геотермалната енергия в България, независимо от мащаба на случващото се. В този ред, може би е добре да се споменът подписаните договори, в началото на тази година, между Министерство на енергетиката и няколко български общини, за изграждане, общо казано на термопомпени системи, за отопление или охлаждане на общински или държавни сгради чрез използване на плитка, геотермална енергия, чрез финансиране по програма. Освен това и може би няколко, локални инициативи на някои общини и части субекти, като Община Шумен например и желанието и да изгради нов СПА комплекс около с. Мараш, или изграждане на термопомпени инсталации в частни домове и къщи, за съжаление нищо повече не може да се спомене. И точно за това говорим.

Че имаме много добри възможности по отношение на геотермалния, енергиен потенциал, както за индустриално отопление, така и за електрическо производство, но.... с нищо не може да се похвалим и така вече няколко десетилетия. Тази липса на положителни новини в този отрасъл е още една от причините за създаването на БАГЕ. И това е една от основните ни, краткосрочни задачи. Да променим статуквото, чрез обединение на експерти, фирми и организации, които имат познанията и опита и вярват че България има много, какво да даде в тази насока и, че тепърва ще говорим и даваме за пример успешни Български проекти. Тук не мога да не спомена разбира се, точно в този контекст, инициативата на правителството за настояване и включване на геотермалната енергия в плана за възстановяване и устойчивост, което е голяма крачка напред, без никакво съмнение. Ако се предприемат правилните стъпки и заложените цели бъдат изпълнени в условията на един прозрачен процес, вярвам, че много скоро България ще има първият от многото успешни, работещи проекти за производство на електрическа енергия и индустриално отопление на градовете. Оптимисти сме в БАГЕ и вярваме, че това е възможно и не само. Вярваме и виждаме, че има желание от страна на правителството, както за дискусия, така и за бързо и адекватно решаване на проблемните точки, блокиращи в момента реализацията на тази чиста и практически неизчерпаема енергия.

Бихте ли споделили, на кои от добрите световни практики и технологии за ускоряване на развитието и широко разпространение на ГЕ ще заложите?

При проучването и добива на енергия от дълбоки геотермални източници се използва и прилага почти целия инструментариум от похватите и технологиите, както при търсенето и проучването на нефт и газ, с тази разлика, че тук добиваме или високоминерализирана гореща вода или усвояваме директно топлината от пласта посредством работни флуиди и топлообменници. Следователно, ангажирането и използването на уменията, знанията и технологиите на този сектор, пренасочени към проучването и добива на геотермални ресурси ще бъде от ключово значение за развитието на геотермалната енергия в индустриален мащаб в максимално кратък срок и чрез прилагане на високи стандарти за работа, в това число и екологични. Към днешна дата има много, нововъзникващи технологии за добив на геотермална енергия, развивани от мултидисциплинарни екипи и стартъп компании, също произтичащи от нефтения бранш и заимствани от технологиите по дълбоко и насочено сондиране.

Повечето обаче от най-афишираните такива са все още в експериментален етап и към момента не могат да осигурят доказани, икономически решения при реализацията на геотермални проекти. Това разбира се не значи, че същите няма да са в състояние да го направят през следващите 3-5-10 години. Точно поради тази причина, е важно и постоянно наблюдаваме развитието в глобалния сектор, като при откриване на нова технология, която доказано би намалила разходите за добив и цената на геотермалната енергия, като същевременно увеличи обхвата на геотермалните ресурси, които могат да бъдат използвани, то същата следва да бъде приета и използвана максимално бързо. В същото време, е важно да не се увличаме прекалено по шума около нови и нововъзникващи идеи и да не вярваме сляпо на рекламните предложения и големите обещания на много от компаниите.

Животът и работата ни в проучването, ни е научил, че е добре да си здраво стъпил на земята, когато се приема и въвежда нова технология, тъй като в повечето случаи тя не изпълнява обещанията си при първото й използване и в този ред на мисли, авангарда не винаги е най-доброто решение. По отношение на най-добрите практики, както вече споменах, и в момента БАГЕ анализира и обобщава такива в енергийното законодателство, като същите ще са изключително важни в близко бъдеще, тъй като България разработва в момента своите политики, законови и подзаконови актове в областта на проучването и добива на геотермална енергия. Това е един от основните приоритети на БАГЕ в момента, като сме фокусирани максимално върху това. Тук отново, опитът на юристите и експертите в енергийния сектор ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че новото законодателство ще отговаря на целите и приоритетите и ще даде на България най-добрия шанс за максимално и рационално използване на геотермалния, енергиен потенциал на страната, като същевременно се гарантира достъпна за обществото, цена на енергията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти