Big Dutchman представя технология за преработка на тор в гранули

Съвременното земеделие продължава да расте и става по-интензивно, а за количеството произведен тор все по-трудно се намират подходящи земеделски площи, върху които да може да бъде разпръснат. Поради този факт фермерите срещат известни затруднения. Без ефективно управление на стопанствата с цел оползотворяване на торовата маса, е възможно да възникнат проблеми като например: замърсяване на водните източници, поради проникване на вредни органични и неорганични вещества; наличие на миризми следствие микробно анаеробно разграждане; увреждане на посевите поради предозиране и неправилно торене. Торът от своя страна е ценен ресурс, тъй като съдържа важни хранителни вещества, нужни за пълноценното развитие на растенията. Следователно подходящото третиране на торовата маса от животновъдните предприятия е важен фактор за постигане на икономическа рентабилност и екологична ефективност на фермите.

Big Dutchman представя технология за преработка на тор в гранули снимка: Big Dutchman

Сушенето на оборски тор е технологията, препоръчана като най-опростената и енергийно ефективна сред останалите методи. В основата и се използва енергията на топлия отработен въздух от птицефермите, който преминава през предварително разстлан на многоетажни стелажи оборския тор и по този начин го изсушава. Предимства, които отчита технологията са висока енергийна ефективност чрез оползотворяване на топлината от птиците; намаляване на транспортните разходи за прехвърляне и обработване на тора; ограничаване на миризмата и вредните амонячни емисии чрез повишаване на сухото вещество в крайния изсушен продукт.

Big Dutchman предлага два иновативни продукта - тунели за сушене на тор OptiSec и OptiPlate. Тези две системи са разработени за оптимално и ефективно сушене на пресен или предварително изсушен до определена степен оборски тор, като се използва остатъчната топлина на отработения мръсен изходящ въздух от помещението с животни. Съдържанието на сухо вещество в оборския тор, изсушен от OptiSec или OptiPlate достига до 90%, което създава много добри условия за безопасно съхранение и допълнителна преработка. В зависимост от размера на фермата, всеки тунел за сушене се проектира конкретно за количеството отпадащ тор oт фермата. Благодарение на големия си капацитет за прием, една лентова тунелна сушилня може да се използва за сушене на тор отделен от до 200хил. кокошки - носачки. Възможно е също така да се използва OptiSec за сушене на ферментационни субстрати от инсталации за биогаз или такива отделени от течен тор.

Big Dutchman представя технология за преработка на тор в гранули снимка: Big Dutchman

Компанията осъществява процеса на сушене до краен продукт, който подлежи на гранулиране и последващо опаковане в разнообразни по обем разфасовки. Гранулирането на сух птичи тор е естествено продължение на класическото сушене на отпадъка от птицефермата. Определено достойнство на този метод е намаляването на обема на гранулирания продукт с около 2/3 спрямо нативния птичи тор. Системите за гранулиране BD PelletBox и BD PelletTower от Big Dutchman са разработени за средни и големи по размер ферми. Тези гранулиращи установки осигуряват окончателно решение за третиране на отпадъците, като произвеждат гранули без патогени или семена от плевели. Готовият гранулат се характеризира с диаметър на гранулите от 5мм и дължина от 20мм до 30мм. Предимства на двете системи за гранулиране BD PelletBox и BD PelletTower са: високо качество и намалена чупливост на гранулите; продуктът е подходящ за транспорт и лесно съхранение; разнообразни възможности за употреба, вкл. градинарство и лозарство; възможност за гранулиране на други отпадъци и остатъчна биомаса от селскостопанското производство.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти