Акцентираме върху високо качество и екологичност

инж. Десислава Черкезова, ръководител отдел „Продуктов мениджмънт Инфраструктурни системи“ в Пайплайф България

инж. Десислава Черкезова, ръководител отдел „Продуктов мениджмънт Инфраструктурни системи“ в Пайплайф България

Уважаема г-жо Черкезова, какви са новостите от Пайплайф България?

Като водещ доставчик на тръбни системи, ние непрекъснато подобряваме нашите продукти и системни решения. Някои от ключовите моменти, върху които се фокусираме, са нови начини за манипулиране и боравене с информация, използване на съвременни материали, производствени процеси и суровини по щадящ природните ресурси начин. Самоналожените цели за устойчивост гарантират, че от 2023 г. всички нови продукти на PIPELIFE са 100% рециклируеми или ще могат да бъдат повторно използвани след края на жизнения си цикъл. Поставяме също голям акцент върху използването на рециклирана пластмаса в производството, като същевременно поддържаме същото високо качество, което клиентите очакват. Интелигентните ни помпени решения позволяват дистанционно наблюдение и контрол на помпени станции, които обикновено са трудно достъпни.

С уеб базирано наблюдение в реално време и автоматична система за предупреждение, собствениците на обекти могат да разчитат на неуморна охрана, която докладва за проблеми веднага щом възникнат. Акцент през последната година е и интелигентно и модулно решение за управление на дъждовни води, при което улавянето, почистването, съхранението, изпускането и повторното използване на дъждовната вода може да се управлява с една система.  Предлагаме на клиенти и партньори завършени, индивидуално проектирани решения и услуги към тях. Това включва проектиране, производство, доставка, инсталация, инспекция и поддръжка.

Бихте ли разказали за решенията за управление на атмосферни води в градска среда?

С изменението на климата, ние преживяваме все по-непредвидими метеорологични явления. За да защитят градовете, както и тяхната инфраструктура и транспортни мрежи от големи обеми дъждовни води и щети от наводнения, общините в цяла Европа инвестират в мерки за адаптиране към климата. Проектите, които изготвяме, са пространствено ефективни и осигуряват възможността нашите клиенти да се възползват напълно от наличната площ. Така, увеличавате максимално достъпността и зоните за трафик на тежки товари за оптимална бизнес активност.

Ефективното управление на дъждовните води може също така да намали режийните разходи чрез повторно използване на уловените води и/или тяхната инфилтрация. Излишната вода може да бъде задържана и бавно инфилтрирана в почвата, което изключва нуждата от включване към публична мрежа и по този начин предотвратява претоварването на канализационните мрежи и градските пречиствателните станции. Потреблението на вода може да бъде намалено и чрез повторно използване на дъждовната вода за промиване на тоалетни казанчета, за измиване на превозни средства или напояване на залени покриви, фасади и градини.

Системите за управление на атмосферни води намират широко приложение в градска среда, а така също и в жилищни сгради и комплекси, търговски, логистични и индустриални обекти. В практиката си Пайплайф има редица реализирани и нестандартни проекти, като отводняване на жп линии, събиране и контролирано използване на дъждовни води за напояване в агросектора, повторно използване на дъждовни води за напояване на зелени покриви и фасади на бизнес сгради и много други.

В заключение, как виждате развитието на пазара у нас?

Във все повече населени места растат ограниченията за използване на питейни води за непитейни нужди, като поливане например, като успоредно с тях растат и ограниченията за заустване в градските канализационни мрежи. Нуждата от системи за управление и повторно използване на атмосферни води ще продължава да нараства в глобален мащаб. Решенията на PIPELIFE гарантират, че оставате в съответствие с екологичните изисквания на строителни закони, стандарти и сертификати - както днес, така и в бъдеще.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти